Odpowiedź

Zadania i zakres odpowiedzialności głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych jest ściśle reglamentowany przez ustawę o finansach publicznych . Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga podpisu kierownika jednostki - zatwierdzającego sprawozdanie pod względem merytorycznym oraz głównego księgowego - pod względem formalno-rachunkowym – w przypadku, gdy zostały mu powierzone obowiązki prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Uzasadnienie

W świetle zapisu art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) sprawozdanie finansowe podpisuje - podając równocześnie datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki. Sąd Najwyższy uznał (wyrok SN z dnia 1 października 1998 r., I PKN 360/98, LEX nr 37721), że uchybienie temu obowiązkowi stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

Z art. 53 ustawy o finansach publicznych wynika, że kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki. Ustawodawca określił jednocześnie, jaki rodzaj czynności w zakresie gospodarki finansowej kierownik jednostki może powierzyć pracownikom jednostki. Przyjęcie przez pracownika tych obowiązków powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym tej jednostki. Kolejny zapis u.f.p. jednoznacznie precyzuje rodzaj i zakres obowiązków i odpowiedzialności głównego księgowego, które to obowiązki może powierzyć mu kierownik jednostki, a są to:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie oznacza że:
1) nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem,
2) nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących tej operacji,
3) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki.

Uważam, że główny księgowy nie może być jedyną osobą, która podpisuje sprawozdanie. Jak już wyżej wspomniano, to kierownik jednostki odpowiada za całość gospodarki finansowej i do niego należy merytoryczna akceptacja dokonywanych operacji. Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty , dyrektor szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Jednocześnie ustawodawca wyznaczył sposób postępowania w przypadku nieobecności dyrektora w szkole. Zgodnie bowiem z art. 39 ust. 7 ustawy o systemie oświaty . zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący. Zastępstwo dyrektora obejmuje wszelkie czynności, do których uprawniony jest dyrektor, jednakże tylko i wyłącznie na czas jego nieobecności (M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Wolters Kluwer 2006, s. 403-404). Sądzę więc, że w przedstawionej sytuacji należy zastosować dyspozycję powołanego zapisu art. 39 ust. 7 ustawy o systemie oświaty .


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)