Niewątpliwie każdy z członków konsorcjum obowiązany jest wykazać, iż nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w świetle art. 24 ust. 1 p.z.p. Wykonawca, który ogłosił upadłość, podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której to wykonawca zawarł prawomocnie zatwierdzony układ nieprzewidujący likwidacji majątku upadłego.

Umowy zawierane wewnątrz konsorcjum są niezależne od kontraktu głównego >>>

Zamawiający zaś co do zasady dokonuje oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu tylko raz w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednak w przypadku powzięcia wiadomości o zmianie statusu prawnego jednego z członków konsorcjum powinien on, aż do momentu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, badać sytuację podmiotową owego wykonawcy w zakresie warunku, którego dotyczą powzięte informacje.

W świetle powyższego złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez konsorcjum, w skład którego wchodzi podmiot, który ogłosił upadłość, skutkuje wykluczeniem przez zamawiającego całego konsorcjum z udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie ma prawa ingerować w wewnętrzne relacje konsorcjum >>>

Taki sam obowiązek ciąży na zamawiającym w przypadku, w którym upadłość członka konsorcjum nastąpi po złożeniu oferty przez dane konsorcjum, ale przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie będzie jednak zmuszony do wykluczenia konsorcjum z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wtedy, gdy upadłość członka konsorcjum zostanie ogłoszona po zakończeniu prekwalifikacji, a przed złożeniem oferty.

Pełna treść komentarza dostępna jest w programie LEX Zamówienia Publiczne.