Jedna z mieszkanek gminy zwróciła się do wojewódzkiego centrum kultury o udostępnienie jej informacji publicznej, w postaci treści wniosku o dofinansowanie centrum z funduszy europejskich wraz z załącznikami oraz umowy na dofinansowanie.

W odpowiedzi została poinformowana, że wniosek o dofinansowanie nie jest dokumentem urzędowym, gdyż nie pochodzi od urzędu, lecz od beneficjenta, który uzyskał dofinansowanie projektu. Informacje zawarte we wniosku są własnością intelektualną beneficjenta i nie są informacją publiczną.

Natomiast dane dotyczące projektów wyłonionych w drodze konkursów są publikowane na stronie internetowej, gdzie można zapoznać się z wynikami konkursów oraz kwotą udzielonego finansowania.

Kobieta wystąpiła do sądu administracyjnego o stwierdzenie bezczynności dyrektora centrum oraz zobowiązanie go do udostępnienia żądanych informacji.

WSA przyznał rację skarżącej.

Sąd wyjaśnił, iż skoro wniosek o dofinansowanie z funduszy europejskich wraz z załącznikami ma być realizowany przez samorządową instytucję kultury w ramach zadań związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej w sposób określony w umowie o dofinansowanie, z wykorzystaniem środków publicznych, to dokumenty wytworzone przez tą jednostkę w celu otrzymania dofinansowania, stanowią informację o sprawach publicznych.

Dotyczy to również zawartej w tym zakresie umowy – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gliwicach z 20 lipca 2015 r., IV SAB/Gl 47/15, nieprawomocny