Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.Jeden z mieszkańców gminy zwrócił się do wójta z wnioskiem, w którym domagał się udostępnienia mu aktualnej imiennej listy osób (imię i nazwisko) zatrudnionych w urzędzie gminy z wyszczególnieniem piastowanego stanowiska i wielkości etatu z uwzględnieniem umów-zleceń.

W odpowiedzi wójt przesłał listę zawierającą informację o ilości osób zatrudnionych w urzędzie, z podziałem na poszczególne referaty.

Mieszkaniec zaskarżył bezczynność wójta do sądu administarcyjnego.

WSA zgodził się, iż odpowiedź wójta nie była odpowiedzią na wniosek mieszkańca. Nie jest bowiem udzieleniem informacji na wniosek sytuacja, w której podmiot zobowiązany udziela wprawdzie informacji, ale dokonuje przedstawienia informacji innej niż ta, na którą oczekuje wnioskodawca lub też udziela informacji wymijającej, dalece niepełnej.

Zdaniem sądu sytuację taką należy traktować jako nieudzielanie żądanej informacji.

Przedstawienie informacji zupełnie innej, niż ta, na którą oczekuje wnioskodawca, informacji niepełnej lub też informacji wymijającej, czy wręcz nieadekwatnej do treści wniosku, świadczy o bezczynności podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej, do którego skierowano wniosek o jej udostępnienie.

Takie działanie niewątpliwie narusza regulację zawartej w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782) – uznał WSA.


Na podstawie:
Wyrok WSA w Łodzi z 18 grudnia 2014 r., sygn. akt II SAB/Łd 175/14, nieprawomocny

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.