Potrzeba wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598) wynikła z konieczności zapewnienia podstawy prawnej dla udzielania pomocy publicznej, oraz pomocy de minimis po dniu 30 czerwca 2014 roku, w związku z wygaśnięciem rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 roku z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.


W ramach dokonanej nowelizacji:

- wprowadzono definicję jednego przedsiębiorstwa, która obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze powiązane ze sobą co najmniej jednym ze stosunków, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) - zmiana ta zobowiązuje podmiot udzielający pomocy do weryfikacji powiązań istniejących pomiędzy przedsiębiorstwem ubiegającym się o pomoc a innymi jednostkami gospodarczymi, w celu stwierdzenia, czy nie stanowią wspólnie jednego podmiotu gospodarczego, i czy jako jeden podmiot nie przekroczą dopuszczalnych limitów pomocy, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);

- przedłużony został okres udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do dnia 31 grudnia 2015 roku - zmiana ta wprowadzona została poprzez odwołanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1224/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 800/2008 w odniesieniu do okresu jego stosowania

- rozszerzono definicję pracownika o osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie lub innej umowy o świadczeniu usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 i 827) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło - zmiana ta umożliwia udzielania pomocy de minimi na szkolenia pracowników przedsiębiorstw zatrudnionych na podstawie umów cywilno – prawnych. Należy jednak zaznaczyć, że dotyczy ona jedynie pomocy na szkolenia udzielanej na zasadach pomocy de minimis, i nie dotyczy wszystkich przypadków udzielania pomocy publicznej na szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.: pomocy udzielanej zgodnie z art. 39 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku, uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu;


- dopuszczono możliwości udzielania pomocy de minimis przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej - w konsekwencji z dniem 1 lipca 2014 roku podmioty udzielające pomoc nie będą zobowiązane do badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw ubiegających się o przyznanie pomocy de minimis;


- dopuszczono w katalogu wydatków objętych pomocą de minimis pomocy na subsydiarne zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych, jeżeli utworzone miejsce pracy stanowi wzrost netto liczby pracowników u danego beneficjenta pomocy, pracownicy są uprawnieni do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy, oraz umowa o pracę zawarta z pracownikiem może zostać rozwiązana tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych;


- dopuszczenie możliwości udzielania pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorstwa do wysokości 200 000 euro w okresie bieżącego roku podatkowego, oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych, a w przypadku jednego przedsiębiorstwa działającego w sektorze transportu drogowego towarów do wysokości 100 000 euro. Natomiast w przypadku, gdy przedsiębiorstwo prowadzi, poza działalnością w sektorze transportu drogowego, dodatkową działalność gospodarczą, w odniesieniu do której stosuje się limit pomocy de minimis do kwoty 200 000 euro, wówczas limit pomocy de minimis w kwocie 100 000 euro stosuje się tylko i wyłącznie w odniesieniu do działalności w sektorze transportu drogowego, jeżeli jest zapewnione rozdzielenie organizacyjne obu działalności lub są wyodrębnione przychody i koszty w ramach prowadzonej działalności.


Należy podkreślić, że w przepisach przejściowych rozporządzenia wskazano, że do umów o dofinansowanie projektu oraz umów o przystąpieniu do projektu, zawartych przed dniem wejście w życie rozporządzenia, oraz do wniosków o dofinansowanie projektu złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że wszelka pomoc udzielana w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do dnia 1 lipca 2014 roku będzie udzielana na podstawie dotychczasowych aktów prawnych.


Natomiast od dnia 1 lipca 2014 roku do umów o dofinansowanie projektu oraz umów o przystąpienie do projektu, które zawarte zostały po dniu wejścia w życie znowelizowanego rozporządzenia na podstawie wniosków o dofinansowanie projektu, będzie udzielana pomoc na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2014 r. poz. 832).


Na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2014 r. poz. 832)