W obecnym stanie prawnym gminy mogą udostępniać na wniosek jedynie dane z rejestrów mieszkańców, czyli rejestrów prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Dane zawarte w prowadzonym przez każdą gminę rejestrze są jedynie częścią ogólnokrajowego systemu PESEL.

Obecne obowiązki ministra

Oznacza to, że danych z rejestru lokalnego nie można udostępnić, jeśli dotyczą np. osoby nie zameldowanej aktualnie na terenie danej gminy. Podmioty oczekujące na dane osób są więc zmuszone ponownie wnioskować, tym razem do ministra administracji, co znacznie wydłuża m.in. postępowania sądowe.

 

Zbigniew Czarnik, Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak

Sprawdź  
POLECAMY

Obecnie to minister spraw wewnętrznych i administracji może udostępniać dane z ogólnokrajowego systemu PESEL. Po zmianie podmioty publiczne będą mogły kierować wnioski do dowolnego urzędu gminy.

Czytaj też komentarz praktyczny: Rejestry publiczne

Proponowana nowelizacja ustawy o ewidencji ludności nadaje gminom ustawową kompetencję do udostępniania danych z rejestru PESEL. Według wnioskodawców nie spowoduje to dodatkowego „znacznego zwiększenia obciążenia pracą”.

Gminy gotowe technologicznie

W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że gminy są technologicznie gotowe do nowych obowiązków, bo od 1 marca 2015 roku mają dostęp do rejestru PESEL.

Zobacz też komentarz praktyczny: Zadania z zakresu ewidencji ludności oraz organy właściwe

Zmienić się ma tryb udostępniania danych na rzecz podmiotów publicznych – podmioty posiadające decyzję uprawniająca do dostępu do PESEL w drodze teletransmisji danych nie będą mogły korzystać z trybu jednostkowego. Pozostał podmioty publiczne będą mogły uzyskać do 300 danych jednostkowych rocznie. Ma to ograniczyć liczbę składanych wniosków.  

Finansowanie zadania

Skutki finansowe obliczono w oparciu o dane udostępnione z PESEL w 2017 roku. Wynika z nich, że łączna liczba udostępnionych danych to ponad 1,6 mln, w tym ponad 1.2 mln na rzecz komorników sądowych. Koszt jednego udostepnienia przez organ gminy oszacowano na 9,04 zł. Przewidziano też, że w 2019 roku gminy udostępnią ok. 707 tys. zgłoszeń.

Czytaj też: UODO: Konieczny lepszy nadzór nad korzystaniem z rejestru PESEL