Przygotowana pomoc przeznaczona jest dla dzieci, które w roku szkolnym 2011/2012 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2011/2012 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Warunkiem otrzymania zasiłku losowego na cele edukacyjne przez dziecko jest zakwalifikowanie jego rodziny do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego ze środków pomocy społecznej w wysokości do 6 000 zł, w związku z nawałnicą, huraganem, deszczem nawalnym, gradobiciem lub powodzią, występującymi na terenie kraju w 2011 r. lub rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych (Dz. U. Nr 167, poz. 996) (więcej o tym rozporządzeniu: Program pomocowy dla poszkodowanych w 2011 r. rolników już działa).

Rozporządzenie nie dotyczy jednak rodzin, które otrzymały zasiłek celowy przyznany wyłącznie w związku ze szkodami spowodowanymi wystąpieniem w 2011 r. przymrozków wiosennych.

Zasiłek losowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, którego wysokość wynosi 1000 zł dla jednego ucznia.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta zobowiązany jest do sporządzenia listy dzieci i uczniów uprawnionych do otrzymania zasiłku losowego. Po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa wójt, burmistrz, prezydent miasta wypłaci zasiłek losowy na cele edukacyjne rodzicom dziecka lub ucznia (rodzicom zastępczym, prawnym opiekunom) lub pełnoletniemu uczniowi. Dotację dla gmin na realizację programu przekaże wojewoda, na wniosek odpowiednio wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta.

Na chwilę obecną MEN szacuje, iż pomoc obejmie ok. 7 000 dzieci i uczniów. Jednak w przypadku wystąpienia w późniejszym czasie klęsk żywiołowych, programem objętych zostanie odpowiednio większa liczba dzieci i uczniów.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 29 sierpnia 2011 r.


Pisaliśmy o tym również:
Program pomocowy dla poszkodowanych w 2011 r. rolników już działa

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r. (Dz. U. Nr 178, poz. 1062)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych (Dz. U. Nr 167, poz. 996)