Czy można w tej uchwale zapisać, że zakazuje się używania ww. sprzętu w określonych godzinach i dniach roku?

Rada Powiatu jest w trakcie przygotowywania uchwały w sprawie zakazu używania łodzi motorowych, skuterów, itp. na jeziorach powiatu.

Czy można w tej uchwale zapisać, że zakazuje się używania ww. sprzętu w określonych godzinach i dniach roku?

Art. 116 Prawa ochrony środowiska mówi, że ograniczenie lub zakaz można wprowadzić, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

Czy przed podjęciem takiej uchwały należałoby uzyskać jakieś opinie, np z gmin, na których te jeziora się znajdują, co do zasadności wprowadzenia takich ograniczeń?

Odpowiedź


Uchwała ograniczająca korzystanie z jeziora nieobjętego strefą ciszy przez osoby pływające na skuterach wodnych, motorówkach i innym sprzęcie wywołującym hałas może zawierać w swej treści wskazanie godzin, czy dni, gdy określonego sprzętu nie wolno używać.


Uzasadnienie


Biorąc pod uwagę, że każda uchwała może być zaskarżona przez mieszkańców, należy zaopatrzyć się w dowody przemawiające za wprowadzeniem zakazu. Warto zatem dokonać pomiaru hałasu w czasie, gdy przebywające nad wodą osoby korzystają z jeziora, posługując się sprzętem wyposażonym w silniki motorowe. Jeśli dźwięki wydobywane z silników przekraczają dopuszczalne poziomy hałasu, można powołać się na treść rozporządzenia w sprawie poziomów dopuszczalnego hałasu. Podstawą do wprowadzenia ograniczenia będą również skargi mieszkańców i osób wypoczywających nad jeziorem. Sprawą zupełnie oczywistą będzie wprowadzenie zakazu używania głośnego sprzętu np. w godz. 22.00 - 6.00. W uchwale powinno być jednak zapisane wyłączenie, iż zakaz nie dotyczy np. zarejestrowanych statków pasażerskich, rybaków podczas połowu oraz łodzi motorowych policji, straży pożarnej, rybackiej, meteorologów, WOPR-ui, ale tylko podczas wykonywania działań służbowych.

Można również wprowadzić ograniczenie polegające na wpisaniu do uchwały, że np. do końca września skutery wodne i motorówki nie mogą pływać w odległości mniejszej niż sto metrów od kąpielisk, przystani, portów i wypożyczalni sprzętu pływającego, z jednoczesnym wskazaniem, że zakaz ten nie dotyczy łodzi powoli dopływających lub odpływających od brzegu.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 150 ze zm.)