Pełna treść komentarza dostępna jest w programie LEX dla Samorządu Terytorialnego>>>
 

Etap IV– wystąpienie o opinie i uzgodnienia do projektu uchwały

W kolejnej fazie postępowania planistycznego wójt zwraca się do wymienionych w art. 37b ust. 2 pkt 3-7 p.z.p. organów administracji o zajęcie stanowisk do projektu uchwały reklamowej. Stanowiska te mają postać opinii (pkt 3, 6 i 7) i uzgodnień (pkt 4-5)1. Opiniowanie jest „najluźniejszą” formą współpracy organów w procedurze uchwalania uchwały reklamowej.

Przeczytaj o pierwszych etapach procedury uchwalania uchwały reklamowej w artykule pt. Uchwała reklamowa krok po kroku: od powzięcia uchwały intencyjnej do sporządzenia projektu

Treść opinii nie wiąże organu, stanowi zaś pewnego rodzaju wskazówkę. Niemniej jednak stanowisko wyrażone w tej formie powinno być przez organ wnikliwie przeanalizowane. W sytuacji umieszczenia w uchwale postanowień niezgodnych z opinią, organ powinien przedstawić materiały, które ponad wszelką wątpliwość wskażą na słuszność rozwiązań przyjętych w uchwale wbrew opinii2. Z kolei treść uzgodnienia, w przeciwieństwie do opinii, wiąże organy właściwe w sprawie uchwalenia uchwały reklamowej w tym znaczeniu, że odmowa uzgodnienia, tj. negatywne stanowisko organu wobec zaproponowanych w projekcie rozwiązań uniemożliwia uchwalenie uchwały w projektowanym kształcie. Inaczej rzecz ujmując, konieczna jest jednolitość stanowisk organu uzgadniającego oraz organu rozstrzygającego.


Organ uzgadniający może pozytywnie ustosunkować się do ustaleń zawartych w projekcie planu (uzgodnić projekt) albo zająć wobec tych ustaleń stanowisko negatywne (odmówić uzgodnienia projektu). Brak jest w przypadku uchwały reklamowej odpowiednika art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p., z którego wynika, że zajmując wobec projektu planu stanowisko negatywne, organ uzgadniający jest zobligowany określić warunki, na jakich uzgodnienie może nastąpić wraz z podaniem odpowiednich przepisów prawa, z których te warunki wynikają.

Oznacza to, iż odmowa uzgodnienia uchwały reklamowej przez organ uzgadniający nie musi być konstruktywna. W praktyce organ uzgadniający może jednak nieformalnie sygnalizować wójtowi potrzebę dokonania korekt projektu uchwały niezbędnych do uzgodnienia projektu przed zajęciem oficjalnego stanowiska.

Kolejnym mankamentem nowo wprowadzonych przepisów ustawy dotyczących uchwały reklamowej jest brak odpowiednika art. 23 p.z.p. (albo odesłania do tego artykułu), który zobowiązywałby organy opiniujące i uzgadniające projekt uchwały, w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej, do współpracy przy sporządzaniu projektu tej uchwały, polegającej na wyrażaniu opinii, składaniu wniosków oraz udostępnianiu informacji.

W ustawie brak jest również regulacji odnośnie do terminu przedstawiania opinii i uzgodnień do projektu uchwały (tj. odpowiednika art. 25 p.z.p.). Ustawodawca wprowadził jednak w art. 37b ust. 4 i 5 p.z.p. fikcję zajęcia stanowiska (uzgodnienia, zaopiniowania) polegającą na tym, że brak zajęcia stanowiska w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały przez organy uzgadniające uznaje się za uzgodnienie projektu uchwały w przedłożonym brzmieniu, zaś w przypadku niewyrażenia opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały przez organy opiniujące wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony.

 

Pełna treść komentarza dostępna jest w programie LEX dla Samorządu Terytorialnego>>>