Czy nauczyciel wychowania fizycznego, który jest ratownikiem WOPR i kończy kurs KPP (kwalifikowanej pomocy medycznej) uzyskując tytuł zawodowy ratownika, ma uprawnienia do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy?

Odpowiedź

Według mojej opinii nauczyciel, który ukończył kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskał tytuł ratownika nie posiada wymaganych kwalifikacji do prowadzenia w szkołach zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) – dalej u.p.r.m. , podstawa programowa, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) uwzględnia edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane z udziałem lekarzy systemu, pielęgniarek systemu lub ratowników medycznych. Jednak zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być również prowadzone przez nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie. Jak wynika z § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400), kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach posiada osoba, która legitymuje się zaświadczeniem potwierdzającym posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 u.p.r.m. Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, tryb ich nabywania oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy, mając na celu zapewnienie właściwej ich realizacji określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132) - dalej r.u.p.p. Jak wynika z tego rozporządzenia zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy został określony w załączniku nr 1 do r.u.p.p.

Ponadto przepisy r.u.p.p. określają, że szkolenie nauczycieli realizowane będzie w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach szkolenia prowadzi lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe. Natomiast zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie wsparcia psychicznego poszkodowanych prowadzi psycholog posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe. Szkolenie kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem szkolenia. Egzamin składa się z dwóch części, a mianowicie z egzaminu teoretycznego i praktycznego. Każda część egzaminu oceniana jest oddzielnie. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu. Egzamin praktyczny uznaje się za zaliczony, jeżeli osoba zdająca otrzyma ocenę co najmniej dostateczną. Osobie, która zdała egzamin, podmiot organizujący szkolenie wydaje zaświadczenie. Z uwagi na fakt, iż wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji zmieniają się raz na pięć lat zaświadczenie to będzie ważne przez okres pięciu lat. Jak zatem z tego wynika od dnia 1 września 2010 r., oprócz lekarzy systemu, pielęgniarek systemu lub ratowników medycznych, zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą również prowadzić nauczyciele, którzy legitymują się zaświadczeniem potwierdzającym posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Natomiast z treści pytania wynika, że dany nauczyciel ukończył kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskał tytuł ratownika. Proszę zauważyć, że z art. 8 ust. 2 pkt 3 u.p.r.m. jednoznacznie wynika, że zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane z udziałem ratowników medycznych, a nie osób posiadających tytuł ratownika, o którym mowa w art. 13 ust. 1 u.p.r.m. @page_break@

Jak wynika z art. 10 u.p.r.m. zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu,
3) wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu,
4) spełnia następujące wymagania:
a) ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub
b) ukończyła publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego "ratownik medyczny", lub
c) posiada dyplom wydany w państwie innym niż: państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownika medycznego, lub
d) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego Administracja

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.)