Pytanie pochodzi z programu Serwis Prawa Pacy i Ubezpieczeń Społecznych.


Dnia 1 sierpnia 2014 r. w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności został złożony wniosek o ustalenie niepełnosprawności dziecka. W orzeczeniu o niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 25 sierpnia 2014 r., pkt 7 jest - "nie wymaga". Matka dziecka odwołała się do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który uchylił zaskarżone orzeczenie w części dotyczącej ustaleń zawartych w pkt 7 i orzeczeniem z dnia 25 lutego 2015 r.orzekł w pkt 7, że osoba niepełnosprawna wymaga konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Dnia 17 marca 2015 r. matka składa wniosek o świadczenie pielęgnacyjne na dziecko. Pozostałe warunki są spełnione.

Od kiedy przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

Odpowiedź

W sytuacji opisanej w pytaniu świadczenie pielęgnacyjne należy przyznać od sierpnia 2014 r.

Uzasadnienie

Regulacja dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego została zawarta w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - dalej u.ś.r. Zgodnie z tym przepisem, świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem pieniężnym, o które mogą ubiegać się osoby, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu podjęcia opieki nad poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny, jeżeli niepełnosprawność tej osoby powstała:
- nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
- w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy - dalej k.r.o. ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą:
- legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo
- osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przyznanie przedmiotowego świadczenia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny. Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. świadczenie pielęgnacyjne jest wypłacane w kwocie 1200 zł miesięcznie.

W kolejnych latach świadczenie będzie wzrastać. I tak od 1 stycznia 2016 r. świadczenie będzie wynosić 1300 zł miesięcznie (równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia netto), zaś od 1 stycznia 2017 r. świadczenie będzie również co roku waloryzowane i będzie rosło o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.
Natomiast art. 24 u.ś.r. reguluje kwestię okresu na jaki dane świadczenie rodzinne przysługuje.

Zgodnie z art. 24 ust. 2a u.ś.r., jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W przypadku opisanym w pytaniu w dniu 17 marca 2015 r. został złożony wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawne dziecko. Z opisu wynika, że dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Orzeczenie zostało wydane przez Wojewódzki Zespół ds.

Orzekania o Niepełnosprawności w dniu 25 lutego 2014 r. Orzeczenie to zostało wydane w wyniku odwołania złożonego od orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w dniu 25 sierpnia 2014 r., w którym wskazano, że dziecko nie wymaga konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Natomiast wniosek o ustalenie niepełnosprawności dziecka został złożony w dniu 1 sierpnia 2014 r.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że został spełniony warunek wynikający z art. 24 ust. 2a u.ś.r., a mianowicie złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – orzeczenie z dnia 25 lutego 2015 r., a wniosek z dnia 17 marca 2015 r. Powyższe oznacza, że jeżeli zostały spełnione pozostałe warunki przyznania wnioskowanego świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenie pielęgnacyjne powinno być przyznane od miesiąca złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, a mianowicie od sierpnia 2014 r.

Na marginesie należy wspomnieć, że dla ustalenia terminu początkowego przyznania wnioskowanego świadczenia pielęgnacyjnego nie ma znaczenia fakt, że orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane w trybie odwoławczym.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Prawa Pacy i Ubezpieczeń Społecznych.