Skarżący złożyli skargę na uchwałę rady miejskiej dotyczącą likwidacji szkoły podstawowej. W skardze zawarli również wniosek o wstrzymanie wykonania tej uchwały, wskazując, że likwidacja szkoły jest czynnością trudno odwracalną.

WSA rozpatrując skargę przypomniał, iż zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 poz. 270), po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu w całości lub części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Sad przyznał rację skarżącym, iż likwidacja szkoły wiąże się z zaistnieniem trudnych do odwrócenia dla skarżących skutków, a także niesie za sobą niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody. Trudność w odwróceniu skutków likwidacji szkoły wynika w ocenie Sądu przede wszystkim ze skomplikowania i długotrwałości procedury wznowienia zajęć w zlikwidowanej szkole. Ponadto likwidacja szkoły wiąże się z koniecznością podjęcia licznych działań organizacyjnych, których skutki są trudne do odwrócenia. Chodzi tu zwłaszcza o konsekwencje rozwiązania, bądź modyfikacji stosunków pracy z dotychczasowymi nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi zlikwidowanej szkoły, prawdopodobne nawiązanie przez nich nowych stosunków pracy, a także ewentualne rozporządzenie mieniem szkoły, w tym zwłaszcza jej budynkiem.

Zdaniem WSA mimo zapewnienia uczniom zlikwidowanej szkoły możliwości kontynuowania nauki w innej szkole oraz wynikającego z ustawy o systemie oświaty obowiązku zapewnienia uczniom zlikwidowanej szkoły bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do innej szkoły, nie da się wykluczyć negatywnych i trudnych do odwrócenia następstw wykonania zaskarżonej uchwały, wynikłych z konieczności poczynienia przez rodziców uczniów zmian w organizacji życia rodzinnego, które mogą się wiązać ze zmianą miejsca ich pracy, czy zamieszkania. W konsekwencji powrót do stanu poprzedniego może nastąpić po dłuższym czasie i przy stosunkowo dużym nakładzie prac organizacyjnych i środków. Wykonanie uchwały o likwidacji szkoły powoduje też w ocenie Sądu niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody, która nie będzie mogła być później naprawiona, czy wynagrodzona. Chodzi tu w szczególności o szkodę niemajątkową związaną z wystąpieniem u uczniów, zwłaszcza najmłodszych klas, stresu spowodowanego zmianą dotychczasowej szkoły Nie bez znaczenia jest również wystąpienie zagrożeń związanych z wydłużeniem ogólnego czasu przebywania dzieci poza szkołą, co może mieć wpływ na ich bezpieczeństwo.

Na podstawie: Postanowienie WSA w Kielcach z 9 sierpnia 2012 r., sygn. akt II SA/Ke 441/12