Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.
Rada gminy wprowadzała zasady wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości, stanowiących własność gminy na okresy dłuższe niż trzyletnie. Wśród zasad znalazło się ograniczenie co do dopuszczalnego okresu trwania umowy, zgodnie z którym gmina nie mogła zawrzeć umowy dzierżawy lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 9 lat.

Następnie rada podjęła kolejną uchwałę, dotyczącą wydzierżawienia na okres 15 lat nieruchomości gminnej, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na założenie i prowadzenie schroniska dla zwierząt.

Uchwałę tę zaskarżył wojewoda.

Uznał, iż rada była uprawniona jedynie do wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Natomiast swoje kompetencje przekroczyła określając 15-letni czas zawarcia umowy.

Rada tłumaczyła, iż charakter przedsięwzięcia planowanego na wydzierżawianym terenie uzasadniał indywidualne potraktowanie tej konkretnej umowy dzierżawy.

WSA nie zaaprobował takiego wyjaśnienia.

Sąd przypomniał, iż w sytuacji gdy zasady wydzierżawiania gruntów gminnych zostały uchwalone przez radę, to umowę dzierżawy zawiera wójt samodzielnie.

W takiej sytuacji rada gminy może wyrazić jedynie zgodę na bezprzetargowy tryb zawarcia umowy, jednak jej faktyczne zawarcie i określenie czasu, na który umowa zostanie zawarta, należy do kompetencji wójta.

Zdaniem sądu, choć założenie i prowadzenie schroniska dla zwierząt niewątpliwie stanowi działanie społecznie doniosłe, to jednak cel dzierżawy nie uprawniał rady do odstąpienia od obowiązujących norm ustawowych bądź zawartych w akcie prawa miejscowego.


Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.Na podstawie:
Wyrok WSA w Gliwicach z 25 września 2014 r., sygn. akt II SA/Gl 655/14, nieprawomocny