Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku do wniosków złożonych w trybie poprzednio obowiązującej ustawy).

Zdaniem sądu pytającego, kwestionowana regulacja jest niezgodna z zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, która nakazuje ustawodawcy należytą realizację uprawnień nabytych na podstawie poprzednich przepisów. Zmiana prawa dotychczas obowiązującego, która pociąga za sobą niekorzystne skutki dla sytuacji prawnej podmiotów, powinna być dokonana z zastosowaniem techniki przepisów przejściowych, a co najmniej odpowiedniej vacatio legis.

Zdaniem sądu pytającego, pozbawienie użytkowników wieczystych uzasadnionego prawnie oczekiwania nabycia własności narusza wyrażoną w art. 1 Protokołu Nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności zasadę prawa do poszanowania mienia. Pozbawienie bowiem w ustawie z 2005 r. prawa do przekształcenia osób, które złożyły wnioski w trakcie obowiązywania ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299 z późn. zm.) nie zostało w żaden sposób uzasadnione interesem publicznym.

Źródło: www.trybunal.gov.pl, stan z dnia 19 października 2011 r.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.)
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299 z późn. zm.)