W jaki sposób, po uchwaleniu takiej zmiany planu, powinna powstać jego ujednolicona forma?


Odpowiedź

Odpowiadając na postawione pytanie zacząć należy od rozróżnienia tekstu ujednoliconego od tekstu jednolitego. Tekst ujednolicony to inaczej nieoficjalny tekst jednolity. Jest on tworzony we własnym zakresie i na własne potrzeby danego podmiotu (jednostki samorządu terytorialnego, redakcji internetowych serwisów prawniczych, itp.).


Tekst ujednolicony tworzy się poprzez zwykłe zastąpienie przepisów zmienionych przepisami w aktualnym brzmieniu, usunięcie z tekstu przepisów uchylonych oraz dodanie przepisów nowo uchwalonych. Nie obowiązują przy tym żadne z góry ustalone reguły postępowania.


Inaczej jest w przypadku tekstu jednolitego aktu prawnego. Tekst taki jest przyjmowany według zasad bardzo precyzyjnie opisanych w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908) – dalej r.z.t.p. W rozporządzeniu tym cały dział III (§ 98-110) poświęcony jest zasadom redagowania i ogłaszania tekstu jednolitego ustawy. Przepisy te odnoszą się co prawda wprost do aktu normatywnego, jakim jest ustawa, jednakże na mocy § 110 zasady wyrażone w tym dziale stosuje się odpowiednio do tekstów jednolitych aktów normatywnych innych niż ustawa.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest aktem prawa miejscowego, jest niewątpliwie aktem normatywnym, zatem procedura uchwalania tekstu jednolitego planu powinna przebiegać według reguł opisanych szczegółowo we wskazanym r.z.t.p.