Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują sprawy targowisk i hal targowych. Podstawą prawną tworzenia targowisk w gminach jest uchwała rady gminy.

Targowiska gminne pełnią ważną funkcję w życiu lokalnych społeczności. Wsparcie na rzecz budowy i modernizacji targowisk jest przewidziane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Pomoc obejmuje budowę lub przebudowę targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.

Dla bezpiecznego handlu

Wójt gminy Czarnocin Roman Miksa powiedział nam, że głównym celem podjęcia decyzji o budowie targowiska było budzenie inicjatywy i tworzenie warunków dla bezpiecznego handlu. - W tej chwili handel odbywa się w sposób nieuporządkowany, często w miejscach niebezpiecznych, przy ulicach, chcieliśmy to uporządkować – podkreślił.

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Gmina chciała także dać szansę mieszkańcom, którzy chcieliby sprzedać swoje produkty, żeby mieli do tego właściwe warunki. Kolejny powód rozpoczęcia inwestycji to zagospodarowanie części terenów w centrum Czarnocina.

- Ten teren będzie połączony z obszarem znajdującym się przy ośrodku zdrowia, w ten sposób powiększymy liczbę miejsc do parkowania, łącząc parkingi przy obu punktach – powiedział wójt.
Gmina jest w trakcie projektowania Gminnego Centrum Kultury i targowisko będzie wpisane w plan zagospodarowania centrum miejscowości. Teren pod inwestycję musi być utwardzony, oświetlony, częściowo zadaszony, ma posiadać budynek socjalny i toalety publiczne, bo takie są wymagania. – Myślę, że tę infrastrukturę będzie można wykorzystać nie tylko na cele handlowe, ale wszelkie inne – podkreślił wójt.

Pierwsze targowisko

Decyzja o realizacji inwestycji zapadła pod koniec 2016 r. - Cały proces inwestycyjny trwa ok. dwa, dwa i pół roku – zaznacza wójt. W 2017 r. gmina Czarnocin przygotowała dokumentację projektowo-kosztorysową budowy targowiska gminnego i złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach naboru Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

- To będzie pierwsze targowisko w naszej gminie, decyzja została podjęta zgodnie z uchwałą rady, a poparta była również możliwością współfinansowania z PROW – mówił Roman Miksa. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości ok. 670 tys. zł. Całkowity koszt inwestycji wynikający z pierwotnego kosztorysu to 1 048 tys. zł. Realizacja przewidziana jest do końca sierpnia tego roku, a targowisko powinno zacząć funkcjonować pod koniec roku.

Jak podkreślił wójt, zainteresowanie mieszkańców jest duże, ponieważ okolice są rolnicze i jest oczekiwanie, również z gmin okolicznych, że powstanie miejsce, gdzie będą mogli sprzedawać swoje produkty.

Gmina wstępnie planuje ustalenie dnia targowego na sobotę, decyzję ostateczną podejmie rada w drodze uchwały po konsultacjach z mieszkańcami. Pod uwagę będą brane ustalone dni targowe w gminach okolicznych. Rada będzie musiała także uchwalić regulamin działania targowiska. Obsługa targowiska będzie wiązała się z kosztami takimi jak m.in. wywóz śmieci czy sprzątanie. 

Estetyka i ład przestrzenny

Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podkreślił, że od dawna była potrzeba wybudowania targowiska. Zgodnie z uchwałą rady miejskiej obecnie istnieje możliwość handlu wzdłuż ciągów komunikacyjnych i dróg. – Od dłuższego czasu mieszkańcy zgłaszają uwagi dotyczące estetyki miasta, a przedsiębiorcy prowadzący lokale handlowe informują, że ponoszą duże koszty związane ze swą działalnością, podczas gdy drobni przedsiębiorcy czy działkowcy handlujący na ulicy - nie – wyjaśnił.

Przed laty targowisko miejskie istniało w Barlinku na terenie prywatnym, potem zostało przeniesione, ale lokalizacja nie przyjęła się i przestało funkcjonować. – Z uwagi na to, że jest pilna potrzeba stworzenia takiego miejsca i w ubiegłym roku pojawiła się możliwość aplikowania o dofinansowanie  tego typu przedsięwzięcia, złożyliśmy wniosek, który został pozytywnie oceniony i podpisaliśmy umowę – powiedział burmistrz.

Koszty brutto inwestycji zgodnie z dokumentacją, która przygotowana była na początku, to 1,6 mln zł, gwarancja dofinansowania z PROW wynosi 63 proc. Targowisko w Barlinku ma być zrealizowane do końca roku, przetarg zostanie ogłoszony jeszcze w marcu.

Jak podkreślił burmistrz obecnie, kiedy handel odbywa się przy drogach, nie ma ładu przestrzennego. Władze gminy liczą, że dzięki targowisku uda się ten ład osiągnąć. - Tym bardziej że miejsce, które wskazaliśmy pod inwestycję, wpisuje się w lokalny program rewitalizacji – znajduje się w części miasta przeznaczonej do rewitalizacji – dodał.

Beneficjentami wsparcia budowy lub przebudowy targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów mogą być gminy, powiaty lub ich związki. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy nie może przekroczyć 1 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji programu. Poziom pomocy finansowej z wynosi 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany wkład środków publicznych w wysokości 36,37 proc. pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

Pomoc może być przyznana, jeśli inwestycja będzie realizowana w miejscowości do 200 tys. mieszkańców.