Rozporządzenie określi zasady udzielania wsparcia finansowego w ramach programu "Bezpieczna+". Organy prowadzące mogą wnioskować o pieniądze na instalację monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych oraz inne działania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa w placówce oświatowej.

Wsparcie finansowe zostanie podzielone pomiędzy wojewodów i ministrów będących organami prowadzącymi szkoły proporcjonalnie do liczby uczniów w szkołach. Organy prowadzące placówki będą musiały zwrócić się do właściwego wojewody - wniosek w 2015 r. złożyć należy do 15 września, a w następnych latach do 15 listopada.

We wniosku wskazać należy przede wszystkim, o jaką kwotę stara się organ prowadzący oraz na co zamierza przeznaczyć uzyskane pieniądze. Listę podmiotów, których wnioski rozpatrzono pozytywnie, wojewoda poda do publicznej wiadomości.