Przedstawiona sytuacja jest patowa.

Istotnie, przepisy ustawy o systemie oświaty  wskazują, że kompetencje w zakresie uchwalania zmian ma rada szkoły (placówki) lub (gdy jej nie ma) - rada pedagogiczna. Schronisko młodzieżowe jest takim typem placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej, § 1 pkt 1 r.p.n.t.r.

Dlatego też, wiele organów prowadzących ten typ placówek skorzystało z przepisu § 3 ust. 1 pkt 1 Ramowego Statutu Publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466) i nadało w statucie uprawnienia do dokonywania zmian w statucie dyrektorowi schroniska, jako jedynemu organowi tej placówki.

W statutach niektórych schronisk zapisano: "Zmian w statucie schroniska dokonuje się w sposób przyjęty dla jego nadania", zostawiając tym samym możliwość dokonania zmian organowi prowadzącemu.

W przedstawionej sytuacji można, postępując tak, aby nie złamać prawa, skorzystać z uprawnień organu prowadzącego, np. powiatu i przyjąć za niezbędne do dokonania zmian uprawnienia wynikają z przepisu art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) , bowiem na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach rada powiatu stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu, a w szczególności w sprawach wymagających uregulowania w statucie. Podobnie można przywołać przepisy zawarte w ustawach: z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - art. 40 ust. 2 pkt 2 i z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) - art. 89 ust. 1, po to, aby dokonać zmian w statucie prowadzonego przez te samorządy schroniska młodzieżowego. Nie należy wówczas zapomnieć o wprowadzeniu stosownych zapisów po to, aby nie dopuścić do powtórzenia zaistniałej sytuacji, o której mowa w pytaniu.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki (Dz. U. Nr 120, poz. 1290)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466)