Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Inwestor zgłosił do starosty zamiar budowy telekomunikacyjnych linii kablowych. Do zgłoszenia dołączono m.in. projekt budowlany wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 932) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.).

Artykuł 30 ust. 2 pr. bud. przewiduje w tym przypadku dołączenie odpowiednich szkiców lub rysunków, nie zobowiązuje natomiast do przedłożenia projektu budowlanego, ani projektu zagospodarowania działki, a więc nie rozstrzyga, czy szkice lub rysunki mają być sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.


Czy starosta w tym przypadku ma prawo weryfikować przedłożony projekt budowlany w zakresie sporządzenia go przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane i żądać od inwestora przedłożenia projektu budowlanego sporządzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania sieci telekomunikacyjnych?

Odpowiedź

Jak wynika z literalnego brzmienia przepisu art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) - dalej pr. bud., szkice i rysunki w przypadku zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych są wymagane "w zależności od potrzeb", czyli nie w każdym przypadku i nie zawsze wszystkie łącznie.


Decyzja w tym zakresie należy oczywiście do organu administracji architektoniczno-budowlanej, który przyjmuje takie zgłoszenie. Zatem, mamy w tym przypadku do czynienia z uznaniem administracyjnym, które nie może być jednak dowolne, ale musi znajdować uzasadnienie w obowiązujących przepisach.


Skoro ustawodawca nie wymaga w opisanym przypadku sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, tym bardziej organ nie może stawiać warunku posiadania takich uprawnień w stosunku do osób wykonujących szkice i rysunki. Dlatego też zgodnie z przyjętą ogólnie zasadą, przedmiotowe szkice i rysunki mogą być sporządzone przez osobę nieposiadającą uprawnień budowlanych.


Powyższe zgodne jest z zasadą legalizmu, która została sformułowana w art. 7 Konstytucji w następujący sposób: Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że organy władzy publicznej nie mogą podejmować działań bez podania podstawy prawnej, czyli mogą czynić tylko to, co im prawo nakazuje lub na co im pozwala.

Być może działanie urzędu spowodowane jest jednak faktem, iż do zgłoszenia został dołączony projekt, a nie szkice i rysunki. Natomiast jak wynika z art. 30 ust. 7 pr. bud., organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia. Wówczas projekt powinien spełnić wszystkie warunki wymagane przez prawo, zatem projekt powinien być sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .