Kiedy wójt wyznacza (w drodze decyzji administracyjnej) rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania?

Czy z chwilą powstania straty w zwierzętach lub majątku rolnika decyzja o wyznaczeniu będzie ostateczna po 14 dniach?

Czym różni się wyznaczenie rzeczoznawców przez lekarza weterynarii z prowadzonej przez niego listy od wyznaczenia rzeczoznawców przez wójta w drodze decyzji administracyjnej?

Czy wójt w ogóle wyznacza rzeczoznawców, jeśli przepisy mówią, że wyznacza ich lekarz weterynarii, a ustawa ma pierwszeństwo przed rozporządzeniem?

Odpowiedź

Wójt powołuje i odwołuje rzeczoznawców, o czym informuje powiatowego lekarza weterynarii (art. 49 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342). A zatem, to nie powiatowy lekarz weterynarii powołuje rzeczoznawców, a wójt.

Obowiązkiem powiatowego lekarza weterynarii jest sporządzenie i prowadzenie listy powołanych przez wójta rzeczoznawców na terenie powiatu. Natomiast do wykonania określonych czynności wójt wyznacza konkretnych rzeczoznawców z listy prowadzonej przez powiatowego lekarza weterynarii, jeśli nastąpią okoliczności, w których oszacowanie strat będzie konieczne. W momencie decyzji o wyznaczeniu rzeczoznawcy do dokonania oszacowania decyzja o jego powołaniu jest już prawomocna.

Termin "bezzwłocznie" w interpretacji Sądu Najwyższego oznacza termin nieprzekraczający 7 dni. Może to być zatem, np. jeden dzień.

Uzasadnienie

Do zadań powiatowego lekarza weterynarii należy umieszczanie na prowadzonej przez siebie liście rzeczoznawców ds. szacowania strat w zwierzętach lub produktach pochodzenia zwierzęcego powstałych m.in. w wyniku decyzji nakazujących ubój tych zwierząt, padłych w wyniku epidemii choroby zakaźnej zwierząt, czy decyzji nakazującej zniszczenie produktów w związku z podejrzeniem lub wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt albo sprzętu, który został zniszczony, przy czym rzeczoznawcy ci mają miejsce zamieszkania na terenie powiatu. Natomiast wójt powołuje i odwołuje rzeczoznawców na terenie swojej właściwości. Decyzja wyznaczająca rzeczoznawcę do dokonania szacowania jest wydawana w odniesieniu do konkretnej osoby i konkretnych zadań. Ten rzeczoznawca został już powołany wcześniej i decyzja o jego powołaniu uprawomocniła się przed zajściem okoliczności wymagających szacowania strat.

Rzeczoznawca wyznaczony w drodze decyzji do wykonania konkretnego zadania nie może uchylić się od obowiązku oszacowania strat, chyba że w danym momencie nie może tej czynności wykonać z ważnych powodów, które wskaże (np. jest chory, ma na dzień wskazany do wykonania czynności wykupiony bilet lotniczy, etc.). Jeśli rzeczoznawca odmówi wykonania oszacowania bez podania przyczyn uzasadniających odmowę dokonania oszacowania, wójt może go odwołać, a powiatowy lekarz weterynarii w takiej sytuacji skreśli go z listy rzeczoznawców. Odmowę dokonania oszacowania można traktować jak nienależyte wykonywanie obowiązków. W takiej sytuacji, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii wójt wyznaczy innego rzeczoznawcę. Decyzja o wyznaczeniu nowego rzeczoznawcy podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161) precyzuje, kiedy oszacowanie powinno nastąpić: przed ubojem lub tuż po tym jak zwierzę padło albo przed zniszczeniem produktów lub sprzętów z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej. Oznacza to, że czynności powinny być przeprowadzone bezzwłocznie (bo np. nie ma możliwości przetrzymywania padliny albo decyzję o ubiciu zwierząt trzeba przeprowadzić natychmiast).