Z dniem 13 października 2009 r. zlikwidowano zakład budżetowy. Zgodnie z uchwałą rady nadzorczej powołano dyrektora zarządu w spółce, którym został kierownik zlikwidowanego zakładu. Z dniem 13 października podpisano akt notarialny zawiązania spółki. Działalność spółka rozpoczęła z dniem 1 grudnia 2009 r.

Z jaką datą należy wystawić świadectwo pracy dla kierownika zakładu?

Odpowiedź

Na podstawie przestawionego stanu faktycznego nie sposób precyzyjnie ustalić, kiedy doszło do rozwiązania stosunku pracy.

Zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych , do kierowników zakładów budżetowych nie stosuje się wymogu zatrudnienia ani na podstawie wyboru, ani też na podstawie powołania. W konsekwencji, na potrzeby udzielenie odpowiedzi na postawione przez Państwa pytanie przyjąłem, że przedmiotowy kierownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W konsekwencji, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282), pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie - w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Niestety, na podstawie informacji przedstawionych w treści pytania nie sposób ocenić, w którym momencie doszło w tym przypadku do rozwiązania stosunku pracy.

Z informacji zawartych w treści zadanego pytania należy wnioskować, że w przedstawionym przypadku mamy do czynienia z likwidacją zakładu budżetowego, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241). Należy mieć świadomość, że także w przepisach tej ustawy są zawarte regulacje szczególne dotyczące wygasania stosunków pracy z pracownikami likwidowanych podmiotów, a także kontynuacją ich zatrudnienia. Niestety, przedstawiony stan faktyczny jest na tyle ogólny, że nie sposób odnieść do niego tych regulacji.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)