Pytanie pochodzi z programu Serwis Prawa Pacy i Ubezpieczeń Społecznych.Matka pobiera na swojego niepełnosprawnego syna świadczenie pielęgnacyjne. W trakcie pobierania tego świadczenia matce został ustalony znaczny stopień niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Czy w tej sytuacji matka, która sama legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności może nadal pobierać świadczenie pielęgnacyjne na swojego syna, nad którym faktycznie sprawuje opiekę?

Odpowiedź

Znaczny stopień niepełnosprawności osoby sprawującej opiekę będącej matką co do zasady na chwilę obecną nie przesądza o braku możliwości pobierania świadczenia pielęgnacyjnego. Należy jednak sprawdzić, czy z uwagi na niepełnosprawność osoba ta nadal jest w stanie sprawować opiekę.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) - dalej u.ś.r. stanowi, iż świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma opiekuna faktycznego lub osoby będącej spokrewnioną rodziną zastępczą, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Jednocześnie należy zauważyć, iż zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 znaczny stopień jest przesłanką negatywną do otrzymywania świadczenia przez osoby tam wskazane, matka i ojciec natomiast opisani zostali art. 17 ust. 1 pkt 1 i nie dotyczy ich to wyłączenie.

Każdorazowo należy jednak mieć na względzie konieczność sprawowania opieki, a zatem trzeba sprawdzić czy znaczny stopień osoby sprawującej opiekę nie wyłącza możliwości jej sprawowania. Ponadto w orzeczeniu o znacznym stopniu znajdziemy wskazówki dotyczące możliwości podejmowania przez taką osobę zatrudnienia.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Prawa Pacy i Ubezpieczeń Społecznych.