Wnioskodawca wystąpił o wydanie decyzji środowiskowej. Na kopii mapy ewidencyjnej zaznaczył teren, na którym będzie realizowana inwestycja oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Kto w tym przypadku będzie stroną postępowania?

Należy dodać, że zaznaczony teren przedsięwzięcia nie pokrywa się z obszarem, na który będzie oddziaływać inwestycja.

Odpowiedź:

W przedmiotowym przypadku stroną postępowania są posiadacze nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia oraz inni, których nieruchomości mieszczą się w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego , stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zgodnie z orzeczeniem WSA w Krakowie z dnia 12 lutego 2010 r., sygn. akt: II SA/Kr 1729/09 (nieopublik.), "Oprócz posiadaczy nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stronami w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych będą również inni, których nieruchomości mieszczą się w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Ustalenia w tym zakresie powinny być możliwe na podstawie dołączonej do wniosku mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy podanie oraz obejmować obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Mówiąc o oddziaływaniu należy mieć na uwadze również te miejsca, gdzie uciążliwości związane z przedsięwzięciem mieszczą się w granicach norm określonych przez przepisy prawa lub decyzjach na ich podstawie wydanych."

Jeżeli zdaniem organu, obszar zaznaczony na kopii mapy ewidencyjnej nie pokrywa się z obszarem, na który będzie oddziaływać inwestycja, przy wyznaczaniu stron postępowania pierwszeństwo mają ustalenia własne organu co do obszaru objętego zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)