Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego upoważnia strażników gminnych (miejskich) do zatrzymywania pojazdów, jeżeli sami poruszają się oznakowanym pojazdem służbowym straży. Dotychczas uprawnienie do zatrzymywania pojazdów dotyczyło strażnika poruszającego się wyłącznie pieszo. Powodowało to niekiedy kuriozalne sytuacje, w których strażnik poruszający się pojazdem służbowym widząc np. motorowerzystę jadącego bez kasku musiał najpierw go wyprzedzić (jeśli jechał w kierunku przeciwnym musiał jeszcze przedtem zawrócić), zatrzymać się, wyjść z pojazdu i dopiero wówczas podać motorowerzyście polecenie zatrzymania się. Stwarzało to dla podlegającego kontroli dogodną sytuację do podejmowania działań mających na celu uniknięcie kontroli. Proponowana zmiana ma doprowadzić do podniesienia skuteczności działań strażników gminnych (miejskich) wobec łamiących przepisy uczestników ruchu drogowego. Do kompetencji strażników gminnych (miejskich) należy kontrola ruchu drogowego dotycząca kierowców niestosujących się do zakazu ruchu w obu kierunkach, naruszających przepisy o zakazie zatrzymywania i postoju pojazdów oraz naruszających przepisy o ruchu rowerów i motorowerów. Projekt nie upoważnia jednak strażników gminnych (miejskich) do używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) . Projektowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego, ma na celu przede wszystkim wdrożenie dyrektywy Komisji 2010/47/UE z dnia 5 lipca 2010 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie drogowej kontroli przydatności do ruchu pojazdów użytkowych poruszających się we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 173, s. 33).

Proponowaną datą wejścia w życie rozporządzenia jest 1 stycznia 2012 r.

Źródło: www.mswia.gov.pl

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)