Pytanie:
W jaki sposób można zwolnić powołanego przez radę powiatu w 2000 r., a pracującego nadal rzecznika konsumentów?
Czy powinna odwołać go rada, czy może starosta?

Odpowiedź:

Rzecznik konsumentów nie jest pracownikiem powołanym i nie można go odwołać. Jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a rozwiązanie tej umowy następuje w sposób określony w przepisach ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu pracy.

Uzasadnienie: 
Obecnie obowiązujący art. 40 ust. 1 stanowi, że z rzecznikiem konsumentów stosunek pracy nawiązuje starosta lub w miastach na prawach powiatu prezydent miasta, zaś ust. 5 tego artykułu wskazuje, że w pozostałym zakresie dotyczącym statusu prawnego rzecznika konsumentów stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. – dalej u.p.s.).

Art. 53 ust. 1 u.p.s. wskazuje, że z dniem wejścia w życie ustawy dotychczasowe stosunki pracy osób zatrudnionych na podstawie powołania innych niż osoby wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 2 u.p.s., tj.:
- zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
- skarbnika gminy,
- skarbnika powiatu,
- skarbnika województwa,
przekształcają się w stosunki pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, chyba że odrębne przepisy przewidują nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania.

Tym samym powiatowy rzecznik konsumentów od dnia 1 stycznia 2009 r. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie można go zatem odwołać. Dopuszczalne jest natomiast rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron. Oświadczenie woli w tej kwestii składa – w imieniu starostwa powiatowego, w którym rzecznik jest aktualnie zatrudniony – starosta.
 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami