Podatek od środków transportowych
Podatek od środków transportowych obliczany jest przy użyciu ustalonych przez gminę stawek kwotowych. Gminy ustalając wysokość podatku muszą jednak uwzględniać ograniczenia ustawowe. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa maksymalną wysokość podatku od jednego pojazdu, a niekiedy także minimalną. Konkretne stawki podejmowane są przez radę gminy w drodze uchwały.
 
Górne stawki podatku od środków transportowych, obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister finansów ogłasza, w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim, górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy zaokrąglając je w górę do pełnych groszy. Powyższy wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłoszonego w Monitorze Polskim w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. W 2011 r. górne stawki podatku od środków transportowych określone zostały przepisami obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M. P. Nr 55, poz. 755).
 
         Stawki minimalne podatku od środków transportowych określone są w załącznikach 1-3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki te podlegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Do przeliczenia stawek określonych w załącznikach nr 1-3 stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Minister finansów oblicza corocznie powyższy wskaźnik. Jeżeli wskaźnik jest niższy niż 5%, stawki określone w załącznikach nr 1-3 nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym. Minister finansów ogłasza, nie później niż do dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim stawki obowiązujące w następnym roku podatkowym, przeliczone zgodnie z powyższymi zasadami, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy. W 2011 r. wysokość stawek minimalnych wyznacza obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (M. P. Nr 75, poz. 950).

W przypadku nieuchwalenia stawek podatku od środków transportowych, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.
 
Jeżeli stawki uchwalone na rok podatkowy są niższe, to w takiej sytuacji stosuje się odpowiednie stawki wynikające z załączników nr 1-3 do ustawy (stawki minimalne).
 
         Podstawowym kryterium branym pod uwagę przez ustawodawcę przy różnicowaniu wysokości stawek maksymalnych jest rodzaj środka transportowego. Nie jest to jednak jedyne kryterium. W ramach poszczególnych rodzajów wpływ na wysokość podatku ma dopuszczalna masa całkowita (DMC), a w przypadku autobusów liczba miejsc do siedzenia. Dopuszczalna masa całkowita stanowi sumę masy własnej i dopuszczalnej ładowności, przy czym przez masę własną rozumie się masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego, a przez dopuszczalną ładowność rozumie się największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd po drodze.
 
Dodatkowo, w dla pojazdów, których DMC wynosi od 12 ton obowiązują stawki minimalne, zależne od ilości osi. Ostatnim kryterium jest rodzaj zawieszenia (także dotyczy dużych pojazdów). Dla środków transportu z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, ustawodawca wprowadził znacznie niższe stawki minimalne niż dla środków transportu z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych.
Samochody ciężarowe
Maksymalne stawki podatku od środków transportowych od jednego samochodu ciężarowego wyniosą w 2011 r. w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
1) powyżej 3,5 tony DMC do 5,5 tony DMC włącznie - 748,25 zł,
2) powyżej 5,5 tony DMC do 9 ton włącznie DMC - 1248,28 zł,
3) powyżej 9 ton DMC, a poniżej 12 ton DMC - 1497,92 zł;
4) od 12 ton DMC- 2858,47 zł - z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (M. P. Nr 75, poz. 950).Ciągniki siodłowe i balastowe
Maksymalne stawki podatku od środków transportowych od jednego ciągnika siodłowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą wyniosą w 2011 r. w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów (ciągnik plus przyczepa lub naczepa):
1) od 3,5 tony DMC, a poniżej 12 ton DMC – 1747,56 zł,
2) od 12 ton DMC do 36 ton DMC włącznie – 2209,40 zł,
3) powyżej 36 ton DMC – 2858,47 zł
- z tym że w przypadku ciągników wymienionych w pkt 2 i 3 (od 12 ton DMC wzwyż) w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (M. P. Nr 75, poz. 950).

Przyczepy i naczepy
Maksymalne stawki podatku od środków transportowych od jednej przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, wyniosą w 2011 r. w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów (ciągnik plus przyczepa lub naczepa):
1) od 7 ton DMC, a poniżej 12 ton DMC – 1497,92 zł,
2) od 12 ton DMC do 36 ton DMC włącznie – 1747,56 zł,
3) powyżej 36 ton DMC – 2209,40 zł
- z tym że w przypadku przyczep i naczep wymienionych w pkt 2 i 3 (od 12 ton DMC wzwyż) w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (M. P. Nr 75, poz. 950).

Autobusy
Maksymalne stawki podatku od środków transportowych od jednego autobusu zależne są od liczby miejsc do siedzenia. Miejsca stojące nie są brane pod uwagę. Stawka podatku nie jest różnicowana też w oparciu o dopuszczalną masę całkowitą. W 2011 r. stawki wyniosą:
1) mniejszej niż 30 miejsc – 1747,56 zł,
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2209,40 zł
 


Pisaliśmy o tym również:
Stawki podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (cz. 1)
Stawki podatków i opłat lokalnych na 2011 r. (cz. 3)