W konferencji inaugurującej przedsięwzięcie, będące jednym z projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, uczestniczył wiceminister Jerzy Kwieciński.

- Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) to odpowiedź na zgłaszaną przez miasta potrzebę wymiany wiedzy i doświadczeń w celu wzmacniania ich potencjału rozwojowego. Ważnym aspektem działania jest też zaangażowanie miast w tworzenie polityk na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim - podkreślił wiceminister Jerzy Kwieciński.

Partnerska Inicjatywa Miast nastawiona jest na działania miękkie. PIM proponuje nową formę współpracy miast - sieci, które będą zrzeszać miasta zainteresowane współpracą w danym obszarze tematycznym. Wspólnie będą identyfikować największe wyzwania, wymieniać się dobrymi praktykami i pracować nad możliwymi rozwiązaniami. To będzie mieć przełożenie na wzrost konkurencyjności ośrodków miejskich. Istotą sieci jest więc współdziałanie miast gotowych do poszukiwania i łączenia rozmaitych metod poprawiających warunki rozwojowe.

Sieć to:
- od 5 do ok. 10 miast partnerskich - może być ich więcej;
- jedno miasto pełniące rolę Lidera,
- spójność pod względem tematycznym/problemowym,- wyrównywanie potencjałów partnerów sieci,- miasta z przynajmniej 3 województw,
- zróżnicowanie makroregionalne.

Nabór wniosków dla miast liderów oraz miast partnerskich do pierwszych 3 sieci tematycznych dotyczących mobilności miejskiej, rewitalizacji oraz jakości powietrza ogłoszono 20 czerwca i potrwa on 4 tygodnie. Ministerstwo Rozwoju oceni i wybierze projekty do końca sierpnia. Jest to pierwszy etap realizacji projektu, do którego przewidujemy włączenie ok. 30-40 miast. Planowana jest jego kontynuacja w postaci kolejnych dwóch sieci - praca i umiejętności w gospodarce lokalnej oraz zrównoważone użytkowanie przestrzeni.

Do udziału w sieci kwalifikują się miasta oraz formy organizacyjne funkcjonalnych obszarów miejskich (np. związki, stowarzyszenia, porozumienia).

Sieć będzie zarządzana przez miasto Lidera, we współpracy z ekspertem tematycznym i Sekretariatem PIM. Produktami PIM są w każdym uczestniczącym mieście są dobrze działające Lokalne Partnerstwa, współpracujące nad wybranymi wyzwaniami, których rozwiązania zostaną określone w Miejskiej Inicjatywie Działań oraz na poziomie danej sieci, w Planie Ulepszeń.

Korzyści dla miast:
- finansowanie (m.in. organizacji spotkań, wyjazdów studyjnych, przygotowania ekspertyz),
- wsparcie i wiedza eksperta tematycznego w całym okresie funkcjonowania sieci,
- opiekun tematyczny w ramach Sekretariatu PIM (Ministerstwo Rozwoju),
- bliższe poznanie się oraz wykorzystanie swoich doświadczeń i wiedzy,
- rozwijanie umiejętności uczestników sieci poprzez przekazywanie efektywnych i innowacyjnych metod pracy,
- wypracowanie pomysłów na rozwiązanie bieżących wyzwań miast poprzez prace nad Miejskimi Inicjatywami Działania.