Pytanie:
Czy starosta może udostępnić uchwały spółki wodnej przesyłane do niego na podstawie art. 179 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – dalej pr. wod.? Na jakiej podstawie powinno odbyć się takie udostępnienie lub jego odmowa?

Odpowiedź:
Starosta może udostępnić uchwałę spółki wodnej w trybie art. 8-28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś., jeżeli uchwała zawiera informacje dotyczące stanu i jakości środowiska (por.: art. 9 ust. 1 pkt 3 u.o.o.ś.).

Uzasadnienie:
W trybie przepisów u.o.o.ś. udostępniane są informacje o środowisku i jego ochronie. Dlatego też kwestia udostępnienia uchwały spółki wodnej zależy od jej treści (nie będą podlegały udostępnieniu informacje dotyczące kwestii zarządu spółką).

Dyskusyjną kwestią jest udostępnienie uchwały spółki wodnej na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 - dalej u.d.i.p. Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.d.i.p., udostępnianiu w trybie tej ustawy podlegają informacje o sprawach publicznych. Wydaje się, że walor taki będzie miała jedynie uchwała dotycząca kwestii zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz utrzymywania wód w zakresie wykraczającym poza potrzeby członków spółki. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami