Czy starosta w dalszym ciągu ma obowiązek aktualizacji programu oczyszczania z azbestu?


Odpowiedź:

Starostowie mają nadal obowiązek aktualizacji powiatowego programu usuwania azbestu. Obowiązek opracowania w latach 2009-2032 aktualizacji programów usuwania azbestu wszystkich szczebli (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) wynika z zapisów Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, przyjętego Uchwałą Rady Ministrów nr 122/09 z dnia 14 lipca 2009, zmienioną Uchwałą Rady Ministrów nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010.

Uzasadnienie:

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 wskazał opracowywanie programów usuwania azbestu i ich aktualizacji jako zadanie samorządu gminnego i powiatowego. W praktyce jednostki samorządu terytorialnego podejmowały uchwały w tym zakresie. Jednakże należy zauważyć, iż nie ma przepisu prawnego wskazującego jednoznacznie na taki obowiązek samorządów gminnych i powiatowych oraz na formę przyjęcia dokumentu.

Niemniej, zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, samorządy do 2012 r. powinny przeprowadzić pełną i rzetelną inwentaryzację oraz ustalenie rozmieszczenia azbestu i wyrobów zawierających azbest.