Pytanie:
Dyrektor złożył wniosek do Starosty o udzielenie delegacji na udział w konferencji jako prelegent i uczestnik. Otrzymał zaproszenie do udziału tylko jako prelegent. Czy Starosta ma prawo nie wyrazić zgody na udział dyrektora w konferencji?

Odpowiedź:
Starosta jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora szkoły i ma prawo wydać dyrektorowi szkoły polecenie – jednakże przy podejmowaniu decyzji powinien mieć na względzie zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych przez szkołę.

Uzasadnienie:
Zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oświatowego, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zasady szczegółowego podziału tych środków przewiduje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29.03.2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków - dalej r.d.z.n.

Organ prowadzący corocznie opracowuje plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalając w porozumieniu z dyrektorami szkół, maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Dodatkowo, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 i 3 r.d.z.n. ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli można pokryć w całości bądź części opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły, a także koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje. Przepisy te mają również zastosowanie do dyrektorów szkół skierowanych odpowiednio przez organ prowadzący do uczestnictwa w różnego rodzaju szkoleniach, seminariach czy konferencjach.

Pod względem formalnym brak skierowania dyrektora na konferencję przez organ prowadzący nie blokuje dyrektorowi możliwości udziału w konferencji, jednak niewątpliwie wyłączyłby możliwość zwrotu kosztów udziału i dojazdu na konferencję. Niemniej uwzględniając szczególny charakter zawodu nauczyciela, odzwierciedlony choćby poprzez położenie przez ustawodawcę tak dużego nacisku na konieczność ciągłego doskonalenia nauczycieli i ich dążenia do uzyskania najwyższego stopnia awansu zawodowego, blokowanie dyrektorowi możliwości udziału w konferencji, przy założeniu że jest to konferencja dotycząca problematyki oświaty, może być uznawane za sprzeczne z wykładnią celowościową przywołanych przepisów. Albowiem sam fakt, że dyrektor będzie pełnił również funkcję prelegenta na wskazanej konferencji nie wyklucza przyjęcia jej za formę doskonalenia zawodowego.

Dlatego też, organ prowadzący, podejmując decyzję czy skierować dyrektora na przedmiotową konferencję powinien zważyć czy konferencja ta dotyczy tematyki oświaty, czy uczestnictwo dyrektora w konferencji będzie ograniczać się jedynie do jego własnego wystąpienia czy także do innych wykładów oraz przede wszystkim czy uczestnictwo dyrektora w tej konferencji ma na celu jego doskonalenie zawodowe, niezależnie od roli jaką będzie w trakcie tej konferencji pełnił. 

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami