Pytania:
Dyrektor szkoły działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - dalej u.s.g., zamierza zawrzeć umowę najmu pomieszczeń szkolnych na okres 1 roku. Nieruchomość, stanowiąca budynek szkolny nie została przekazana w trwały zarząd jednostce organizacyjnej, jaką jest szkoła. Szkoła nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, a jej działalnością statutową nie jest wykonywanie działalności gospodarczej. Szkoła nie ma również wyodrębnionego rachunku dochodów własnych, zatem wszystkie dochody z najmu stanowią dochód gminy (pobieranie dochodu z tytułu najmu pomieszczeń należy do uprawnień właścicielskich.)

Czy w powyższym stanie faktycznym właściwym jest zawarcie umowy najmu przez dyrektora (działającego w imieniu wójta) ze wskazaniem bezpośrednio rachunku bankowego gminy, służącego do bezpośrednich wpłat należności za najem?

Czy w powyższej sytuacji usługa najmu podlega podatkowi VAT (skoro jest dochodem gminy i bezpośrednio wpływa na jej rachunek, a więc szkoła nie uzyskała dochodu z tego tytułu), a jeśli tak, kto jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT z tego tytułu? Czy szkoła powinna ewidencjonować przepływ tych środków finansowych w swojej ewidencji księgowej, jeśli tak to w jakim dziale, rozdziale i paragrafie księgowym?

Odpowiedź:
Środki pochodzące z najmu szkolnych pomieszczeń powinny wpływać na rachunek gminy. Są one opodatkowane podatkiem VAT, np. świadczenie usług wynajmu sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego (PKWiU 70.20.12), zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowane jest stawką podatku VAT w wysokości 22%.

Dyrektor posiadający upoważnienie wójta może podpisać w imieniu gminy umowę najmu pomieszczeń szkolnych na czas oznaczony. Podpisując umowę z najemcą dyrektor powinien wskazać w tej umowie rachunek gminy. Fakturę VAT wystawia gmina.

Szkoła nie musi ewidencjonować przepływu środków finansowych w swojej ewidencji księgowej, jeśli czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń wpływa na rachunek gminy.

Uzasadnienie:
Dyrektor szkoły może działać wyłącznie w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), na podstawie art. 47 ust. 1 u.s.g.

Środki finansowe uzyskiwane z tytułu np. wynajmu pomieszczeń w publicznych szkołach stanowią dochód budżetu gminy. Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g., rada gminy ustala zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Sale szkolne i przedszkolne funkcjonujące w budynkach będących własnością i współwłasnością gminy stanowią również obiekty użyteczności publicznej. Po uzyskaniu dochodu dyrektor szkoły może wnioskować do wójta o zwiększenie wydatków na potrzeby placówki.

Nie odprowadzenie na rachunek bankowy budżetu gminy uzyskanych przez szkołę dochodów stanowi naruszenie zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych, określonej w ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z tą zasadą, samorządowe jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu tejże jednostki, w tym przypadku budżetu gminy.

Rada gminy może również podjąć uchwałę o utworzeniu rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych gminy. Rada gminy powinna wskazać, na co przeznaczyć te środki (np. na cele statutowe szkoły albo sfinansowanie obiadów dla uczniów). Jeżeli rada nie podejmie takiej uchwały, to dochody z wynajmu muszą wpływać do budżetu gminy. 

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami