Określenie zakresu „spraw finansowych” wyznacza zatem zakres kompetencji rio. W wyroku z dnia 5 listopada 2009 r. (sygn. II SA/Ol 820/09, LEX nr 528026) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie orzekł, że w zakresie spraw finansowych, czyli w kompetencji nadzorczej rio, jest również rozdysponowanie środków z funduszu celowego – funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Sąd orzekał o rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody wydanym wobec uchwały rady gminy i uchylił to rozstrzygnięcie uznając, że zostało wydane z naruszeniem przepisów o właściwości. W uzasadnieniu sąd podniósł, że w szczególności niezasadnym jest powiązanie kompetencji organu nadzoru jedynie z przedmiotem ustawy, w której zawarto przepisy stanowiące podstawę działania organu stanowiącego gminy, ale ważna jest treść tych konkretnych unormowań. Głównym wyznacznikiem rozgraniczającym kompetencje nadzorcze wojewody i regionalnej izby obrachunkowej jest pojęcie "sprawy finansowej". W związku z tym przy ustaleniu właściwości jednego z tych organów, rozstrzygające znaczenie może mieć jedynie, czy przedmiot kontrolowanego aktu mieści się w tym pojęciu. Rozdysponowanie środków z funduszu celowego z pewnością spełnia kryteria sprawy finansowej.

Przydatne materiały:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjngo w Olsztynie z dnia 10 listopada 2009 r., sygn. II SA/Ol 885/09