Jak podkreśla UZP, dane przekazane przez zamawiających w rocznych sprawozdaniach o udzielonych zamówieniach wskazują, iż w 2010 r. udzielono 195 555 zamówień (w roku 2009 – 190 486) o wartości szacunkowej ok. 167 mld zł. Oznacza to wzrost o prawie 32 proc. w porównaniu do roku 2009, w którym oszacowano wartość rynku zamówień publicznych na kwotę 126,7 mld zł.

W roku 2010 nastąpił wyraźny wzrost odsetka postępowań, w których zastosowano tryb przetargu nieograniczonego – 77,94 proc. (68,28 proc. w roku 2009). Postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki realizowano w 17,20 proc. przypadków (w roku 2009 – 25,98 proc.), natomiast w trybie zapytania o cenę udzielono 3,55 proc. zamówień (4,27 proc. w roku 2009). W poprzednim roku istotnie wzrósł odsetek postępowań udzielonych w trybie najbardziej konkurencyjnym – przetargu nieograniczonym oraz nastąpił spadek postępowań udzielanych w trybach ograniczających konkurencyjność – zapytaniu o cenę i zamówieniu z wolnej ręki. Tym samym, w roku 2010 na skutek podjętych działań Rządu RP rozszerzono obszar zamówień publicznych zapewniający przedsiębiorcom niedyskryminacyjny dostęp do zamówień publicznych, system stał się bardziej przejrzysty, a także zmniejszyło się ryzyko nieefektywnego wydatkowania środków.

Pod względem wartości wydatkowanych środków w zamówieniach publicznych, podobnie jak w latach 2009 i 2008, dominowały roboty budowlane i stanowiły 43 proc. ogólnej kwoty udzielonych zamówień. W przypadku dostaw kwota wydatków stanowiła 20 proc., a usług – 37 proc. wartości udzielonych zamówień.

Przeciętny czas trwania postępowania o wartości zamówienia poniżej progów unijnych do 33 dni (w roku 2009 – 37 dni). W przypadku zamówień o wartościach powyżej progów unijnych przeciętny czas trwania postępowania wyniósł 100 dni (w roku 2009 – 98 dni). Średni czas trwania postępowania na roboty budowlane o wartości powyżej progów unijnych wyniósł 134 dni (w 2009 – 137 dni).

Średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania kształtowała się podobnie jak w roku 2009 i wynosiła odpowiednio w zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych - 2,76 (w roku 2009 – 2,77), powyżej progów unijnych – 2,48 (w roku 2009 – 2,55). W 88,1 proc. udzielonych zamówień o wartościach poniżej progów unijnych, zamawiający dokonywali wyboru oferty najtańszej.

Dominującym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej w zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych była cena – w 91 proc. wszczętych postępowań.

W 2010 r. częściej korzystano również z aukcji elektronicznej. Za pośrednictwem udostępnionej bezpłatnie przez Urząd Zamówień Publicznych platformy przeprowadzono 247 aukcji, osiągając w sumie ponad 89 mln zł oszczędności w stosunku do złożonych w postępowaniach ofert pisemnych.

 

Na podstawie: www.uzp.gov.pl, stan z dnia 27 czerwca 2011 r.