Ministerstwo Środowiska opublikowało opinię prawną dotyczącą sposobu obliczania uzyskanych przez gminę poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, a także poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Pojawiły się bowiem wątpliwości, czy gmina powinna brać pod uwagę odpady z części gminy wyłącznie objętej przetargiem, czy też wszystkie odpady komunalne wytworzone na terenie gminy.

Z opinii jednoznacznie wynika, że gmina jest zobowiązana do uzyskania poziomów w stosunku do wszystkich położonych na terenie gminy nieruchomości, a nie tylko w stosunku do nieruchomości objętych przetargiem i systemem gminnym.

Pełna treść tej opinii prawnej dostępna jest na stronie mos.gov.pl