Obie szkoły należą do jednego powiatu.

Jaką formę powinno mieć nieodpłatne przekazanie pomocy naukowych będących zaksięgowanych na koncie 013 z jednej szkoły będącej jednostką budżetową do drugiej szkoły też będącej jednostką budżetową?

Czy powinna to być forma darowizny czy tylko nieodpłatnego przekazania, jakie dokumenty powinny być na tę okoliczność przygotowane?

Odpowiedź

W Państwa pytaniu nie podaliście czy państwa jednostka jest państwową czy samorządową jednostką budżetowa. Jest to istotne, bo według innych zasad przekazują majątek państwowe jednostki budżetowa, a innych samorządowe jednostki budżetowe.

Państwowe jednostki budżetowe przy przekazywaniu majątku muszą stosować rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) dotyczy tylko jednostek budżetowych – dalej r.g.m.

Państwowe jednostki budżetowe musi stosować następujące zasady związane z nieodpłatnym przekazaniem majątku wynikających z r.g.m.:
- jednostka może nieodpłatnie przekazać innej jednostce – na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu – składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych,
- dokonuje nieodpłatnego przekazanie na pisemny wniosek zainteresowanego, złożony do kierownika jednostki, który powinien zawierać w szczególności:
1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.
- jednostka występująca o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego załącza do wniosku odpis statutu.@page_break@
- przekazanie odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego w szczególności:
1) oznaczenie stron;
2) nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik rzeczowy majątku ruchomego;
3) ilość składników rzeczowych majątku ruchomego oraz ich wartość;
4) niezbędne informacje o stanie techniczno-użytkowym składnika rzeczowego majątku ruchomego;
5) okres, w którym składnik rzeczowy majątku ruchomego będzie używany przez jednostkę korzystającą;
6) miejsce i termin odbioru składnika majątku ruchomego;
7) podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu.

Nieodpłatne przekazanie może być na czas nieoznaczony lub oznaczony z zastrzeżeniem obowiązku zwrotu lub bez niego. Natomiast darowizny dokonuje się zawsze na czas nieoznaczony i bez obowiązku zwrotu.
Nieodpłatne przekazanie stosuje się w praktyce na rzecz innym jednostkom sektora finansów publicznych, a darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego spoza sektora finansów publicznych, które są wymienione w § 39 ust. 1 r.g.m

W jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego zasady postępowania ze zbędnymi składnikami majątku ruchomego są określane w przepisach wewnętrznych tych jednostek, wydawanych przez ich kierowników, bardzo często w sposób podobny do uregulowań obowiązujących w r.g.m

Wprowadzenie takich uregulowań należy do kierownika danej jednostki organizacyjnej, ponieważ odpowiada on za całość gospodarki finansowej swojej jednostki, w tym za ustalenie procedur wewnętrznych odnośnie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego.