Z dniem 11 grudnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1302) .

Nowe rozporządzenie w znacznej mierze opiera się na dotychczasowych rozwiązaniach zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. Nr 256, poz. 2151).


Zgodnie z rozporządzeniem sporządzanie planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu obejmuje czynności mające na celu opisanie stanu lasu, analizę tego stanu oraz wskazanie w ramach prac planistyczno-prognostycznych zadań i sposobu prowadzenia gospodarki leśnej. Nowe przepisy określają czynności, opracowania, opisy i rejestry, które konieczne są do sporządzenia ww. dokumentów. Dokumenty takie należy sporządzić zarówno w formie opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, przedstawień graficznych oraz map tematycznych., jak również w formie elektronicznej (w postaci baz danych oraz map cyfrowych).

Podmiotami, na które oddziaływać będzie nowe rozporządzenie będą zarówno podmioty zlecające, jak i sporządzające plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu. Warto podkreślić, że zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.) do zlecenia sporządzenia planu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, obowiązany jest starosta. Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu powinien zostać wyłożony do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy. Ponadto wójt (burmistrz, prezydent miasta) obowiązany jest do pisemnego poinformowania właścicieli lasów o wyłożeniu projektu oraz o tym, że będzie on podstawą naliczenia podatku leśnego.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1302)