Pytanie pochodzi z programu  Serwis Budowlany .

Pytanie dotyczy sporządzania decyzji o pozwoleniu na budowę w komputerze. Wzór decyzji o pozwoleniu na budowę zawarty w rozporządzeniu wskazuje konieczność skreślania zapisów decyzji (najczęściej dotyczy to pouczenia), które nie są potrzebne lub nie dotyczą konkretnej sytuacji. Jeśli decyzja jest wypełniana w komputerze, istnieje możliwość zlikwidowania niechcianych zapisów a nie skreślania (skreślanie też jest możliwe ale wydaje się być nielogiczne i powoduje marnotrawstwo papieru).


Czy likwidowanie niepotrzebnych zapisów z wzoru decyzji jest sprzeczne z rozporządzeniem skoro wskazuje ono konieczność wykreślania?Odpowiedź

Niepotrzebne dla konkretnej sprawy elementy zawarte we wzorze decyzji o pozwoleniu na budowę można pominąć. Komputerowe "likwidowanie" tych zapisów nie jest sprzeczne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.) – dalej r.s.wz.


Uzasadnienie

Decyzja o pozwoleniu na budowę powinna być zgodna z treścią wskazaną w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w przepisach r.s.wz. Oznacza to, że wydana przez organ administracji architektoniczno-budowlanej decyzja o pozwoleniu na budowę powinna uwzględniać poszczególne elementy rozstrzygnięcia określone w załączniku nr 3 do r.s.wz. Za niezgodne ze wzorem decyzji o pozwoleniu na budowę trzeba uznać modyfikowanie treści decyzji, pomijanie niektórych jej elementów czy dodawanie zbędnych informacji do ustalonego wzoru decyzji. Zgodnie z r.s.wz. w przypadku, gdy nie zachodzą wymienione we wzorze okoliczności lub potrzeba należy skreślić odpowiednie zapisy w decyzji. Zatem w razie przygotowywania decyzji o pozwoleniu na budowę za pomocą sprzętu komputerowego, można pominąć te zapisy decyzji, które są nieprzydatne dla konkretnej sprawy i zbędne jest ich umieszczanie w rozstrzygnięciu organu.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .