Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Odpowiedź:

Burmistrz oczywiście powinien zadziałać poprzez powołany przez siebie Zespół Zarządzania Kryzysowego:
Czynności pracownika pełniącego dyżur powinny polegać na:
1. Sprawdzeniu wiarygodności informacji:
- zanotowanie danych dotyczących osoby zgłaszającej imię, nazwisko i adres, numer telefonu, reprezentowaną instytucję lub inne dane niezbędne do utrzymania kontaktu ze zgłaszającym,
- w przypadku wątpliwości co do wiarygodności zgłoszenia oddzwonienie na podany numer telefonu celem potwierdzenia.
2. Przeanalizowaniu informacji, czy są wiarygodne i czy dotyczą terenu gminy.
3. Powiadomieniu: komendy gminnej policji, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, służb ratownictwa chemicznego, służb weterynaryjnych, służb inspekcji ochrony środowiska, właściciela nieruchomości (jeśli zgłoszenie nie wpłynęło od niego).

Do tych służb będą należały m.in. działania mające na celu zabezpieczenie terenu, pobranie próbek wody i określenie substancji powodującej skażenie, zapobieżenie dystrybucji ryb ze stawu, prowadzenie dochodzenia, ewentualne powiadomienie innych służb w tym prokuratora.


Uzasadnienie:

Burmistrz jako organ administracji samorządowej ma w swej strukturze Zespół Zarządzania Kryzysowego. Jest to z kolei organ pomocniczy powoływany przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta w oparciu o ustawę z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558) w celu zapewnienia wykonywania zadań zarządzania kryzysowego na określonym terenie np. konkretnej gminy. Takim stanem kryzysowym może być skażenie wody w stawach hodowlanych. Z reguły zespoły takie mają ustalone procedury powiadamiania.

Skażenie wody w stawach powinno być rozpatrywane w kategoriach katastrofy naturalnej w zbiorniku wodnym albo też jako działanie celowe o charakterze terrorystycznym.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.