WSA odrzucił skargę na uchwałę rady gminy stwierdzającą wygaśnięcie mandatu wójta gminy, z uwagi na prawomocny wyrok Sądu Okręgowego stwierdzający, że wójt złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne oraz orzekający utratę prawa wybieralności na okres 3 lat.

Powodem odrzucenia skargi było stwierdzenie, iż skarga została wniesiona z uchybieniem terminu 7 dni określonego w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1191), co powoduje, że skarga taka podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta określa termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego (7 dni od dnia doręczenia uchwały), nie określa zaś trybu wnoszenia skargi, a wobec tego skarga do sądu administracyjnego powinna być wniesiona za pośrednictwem organu.

Zdaniem skarżącego wnoszącego skargę kasacyjną, z przepisu art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1191) jednoznacznie wynika, że skargę na uchwałę wnosi się bezpośrednio do sądu administracyjnego.

NSA podkreślił, iż przepisy ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 180, poz. 1111), które mają zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której ustawa z dnia 5 września 2008 r. weszła w życie, nie regulują trybu wnoszenia skargi, a w szczególności nie stanowią o tym, iż skargę wnosi się bezpośrednio do sądu administracyjnego. Z przepisu art. 27 ust. 1 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta wynika jedynie, że od uchwały rady gminy o wygaśnięciu mandatu wójta zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały. Tak więc przepis ten określa termin do wniesienia skargi, a nie to, czy skarga jest wnoszona bezpośrednio do sądu, czy za pośrednictwem organu. Ze sformułowania "zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 7 dni", którym posłużono się w art. 27 ust. 1 ustawy, nie można wyprowadzać wniosku, że skargę wnosi się bezpośrednio do sądu administracyjnego a nie za pośrednictwem organu.