Pytanie:
Czy skarbnik powinien kontrasygnować umowy o pracę?

Odpowiedź:
Nie, gdyż ustawa o pracownikach samorządowych nie przewiduje dlań takiego uprawnienia, a czynności z zakresu prawa pracy powinien wykonywać wójt, starosta albo marszałek województwa samodzielnie

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za jednostki samorządowe wykonują:
1) wójt (burmistrz, prezydent miasta) - wobec zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
2) przewodniczący zgromadzenia związku jednostek samorządu terytorialnego - wobec członków zarządu tego związku;
3) wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego - wobec pozostałych pracowników urzędu oraz wobec kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych innych niż wymienione wyżej;
4) kierownik jednostki organizacyjnej - za inne jednostki.

Tym samym należy uznać, że czynności z zakresu prawa pracy powinien wykonywać wójt, starosta lub marszałek województwa bez konieczności potwierdzania ich przez innego pracownika. Nie wyklucza to jednak sytuacji, aby – np. wobec pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych – skarbnik wykonywał czynności z zakresu prawa pracy w imieniu wójta (starosty, marszałka województwa) i z jego upoważnienia – w razie jego nieobecności. Sytuację taką powinien jednak wyraźnie przewidywać statut jednostki. 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami