W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w module 1 konkursu powstanie 76 Dziennych Domów na kwotę 18,6 mln zł i 138 Klubów na kwotę 16,8 mln zł. W module 2 konkursu 154 Dzienne Domy dostaną łącznie 12, 7 mln zł, a 70 Klubów otrzyma 2,1 mln zł.

Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+, jego celem jest wpływanie na zwiększenie ich aktywności społecznej przez udzielenie pomocy lub motywowanie do działania. Program przewiduje dwie formy wsparcia - w Dziennych Domach „Senior +” i w Klubach „Senior +”.

Samorządy mogą otrzymać dofinansowanie w dwóch modułach - jednorazowe wsparcie finansowe na rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia oraz na zwiększenie miejsc w już istniejących placówkach „Senior +”.

Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior +” polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Placówka powinna zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług od poniedziałku do piątku.

Działalność Klubu „Senior +” polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Placówki powstałe w edycji 2018 Programu zapewnią osobom starszym 5387 nowych miejsc pobytu.

Najwięcej nowych placówek powstanie w województwach: mazowieckim (35), małopolskim (21) i śląskim (20), natomiast najwięcej już istniejących placówek otrzyma dofinansowanie do bieżącej działalności w województwach: mazowieckim (23), śląskim (24), wielkopolskim (24).

Zmiany finansowo-infrastrukturalne oraz wprowadzenie nowej formuły, jaką jest Klub „Senior+” w 2017 r. polegały na podwyższeniu wsparcia finansowego na utworzenie lub wyposażenie placówki z 250 do 300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz do 150 tys. w przypadku Klubu „Senior+”.

MERITUM Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne Iwona Sierpowska

MERITUM Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne

Podwyższeniu uległo też dofinansowanie na utrzymanie każdego jednego miejsca dla Dziennych Domów „Senior+” z 200 do 300 zł miesięcznie, w przypadku Klubu „Senior+” – do 200 zł miesięcznie.

Obniżone zostały wymogi określające minimalny standard warunków lokalowych dla Dziennego Domu „Senior +”, zmianie uległ minimalny poziom zatrudnienia pracowników w celu dostosowania przez samorządy placówek do lokalnych potrzeb. Usprawniona została realizacja Programu poprzez przekazanie części działań (m.in. związanych z podpisywaniem umów) na poziom regionalny.

W przypadku modułu 1 dotacja wynosi do 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior+” oraz do 150 tys. zł dla Klubu „Senior+”. W module 2 już istniejące placówki mogą otrzymać wsparcie finansowe na zapewnienie bieżącej działalności, w przypadku Dziennego Domu „Senior+” do 300 zł miesięcznie na jedno miejsce w placówce, w przypadku Klubu „Senior+” do 200 zł na jedno miejsce miesięcznie w placówce.

W budżecie Programu na rok 2018, zostały zabezpieczone jak do tej pory najwyższe środki – 80 mln zł. W aktualnej edycji konkursu wszystkim podmiotom, które złożyły wnioski i przeszły ocenę formalną zostało przyznane dofinansowanie. Wynosi ono 50 368 251, 46 zł. W najbliższym czasie planowany jest kolejny nabór wniosków.

Więcej informacji na stronie ministerstwa