Za nowelą głosowało 303 posłów, nikt nie był przeciw, a dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

Dotychczas sprawę przekazywania gminom dawnych dróg krajowych zastąpionych nowo wybudowanymi odcinkami regulował art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych. Przepis ten, wprowadzony do ustawy o drogach publicznych w 2003 r., miał na celu automatyczne ustawowe rozstrzyganie kwestii spornych po oddaniu do użytku nowych dróg krajowych. Budził jednak sprzeciw władz gmin, ponieważ utrzymanie dawnych dróg wojewódzkich przekraczało ich możliwości finansowe. Problem narastał wraz z liczbą odcinków nowych dróg przekazywanych do eksploatacji.

Nowelizacja zakłada, że z chwilą oddania do użytku nowego odcinka drogi, stara droga będzie zyskiwała kategorię drogi wojewódzkiej. W ten sposób to marszałek województwa będzie gospodarzem sieci drogowej w swoim regionie. Ustawa przewiduje także mechanizm obniżenia kategorii tras do dróg powiatowych lub gminnych.

Ustawa odnosi się także do dróg, które zostały zaliczone do kategorii drogi gminnej na mocy art. 10 ust. 5, czyli mniej więcej od 2003 r. W ciągu 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy, rada gminy będzie mogła podjąć uchwałę pozbawiającą drogę tej kategorii. Odcinek, który zostanie pozbawiony przez radę gminy kategorii drogi gminnej, z mocy ustawy staje się drogą wojewódzką.

Teraz ustawa trafi do Senatu.