Celem projektu 'Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją organizacjom pozarządowym' jest stworzenie publicznie dostępnego mechanizmu monitorowania finansów przeznaczonych na edukację, dostarczającego argumenty stronom procesu decyzyjnego związanego z przekształceniami systemu placówek oświatowych w gminach. Cykl spotkań organizowanych w ramach projektu pozwoli na przygotowanie system konsultacji i wymiany informacji między samorządami i organizacjami pozarządowymi. Zebrane podczas regionalnych debat wnioski zostaną przedstawione Prezydentowi RP - w ramach Forum Debaty Publicznej oraz parlamentarzystom, ministerstwom - edukacji narodowej, finansów, cyfryzacji i administracji, rozwoju regionalnego oraz rolnictwa i rozwoju wsi, z prośbą o inicjatywę ustawodawczą.


Konferencja została zorganizowana przez Federację Inicjatyw Oświatowych, Związek Gmin Wiejskich RP we współpracy z Gminą Cegłów. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowymi patronatami Jacka Kozłowskiego Wojewody Mazowieckiego oraz Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Źródło: www.zgwrp.org.pl