Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .


Gmina miejska złożyła wniosek o wydanie pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej na terenie działki oznaczonej ewidencyjnie symbolem "dr" stanowiącej drogę gminną.

Ustalono, że inwestycja obejmuje wykonanie na tym terenie tylko i wyłącznie ścieżki rowerowej na całej szerokości działki.


Czy starosta może wydać w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zezwolenie na realizację budowy, jeżeli inwestycja obejmuje tylko ścieżkę rowerową, a po realizacji obiekt nie będzie stanowił pasa drogowego?

Odpowiedź

W trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) - dalej u.r.i.d.p. nie można wydać zezwolenia na realizację samej ścieżki rowerowej poza pasem drogowym.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) - dalej u.r.i.d.p., ustawa "określa zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)" - dalej u.d.p.

Droga jest to zaś "budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym" (art. 4 pkt 2 u.d.p.). W świetle przepisów techniczno-budowlanych (przepisów rozporządzenia z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) - dalej r.w.t.d.p.), w obrębie pasa drogowego mogą być usytuowane ścieżki rowerowe (na zasadach określonych w § 46-48 r.w.t.d.p.), jednak nie ulega wątpliwości, że sama ścieżka rowerowa nie jest drogą w rozumieniu u.d.p., tym bardziej zaś nie stanowi drogi publicznej.

Jest to element odrębny od jezdni stanowiącej zasadniczą (obligatoryjną) część drogi (tj. część przeznaczoną dla ruchu pojazdów - art. 4 pkt 5 u.d.p.). O ile więc w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej może być ujęta m.in. także ścieżka rowerowa zlokalizowana w pasie drogowym (podobnie zresztą jak inne elementy infrastruktury, w tym także niezwiązane z ruchem drogowym), to brak jest podstaw do wydania w trybie specustawy zezwolenia na realizację wyłącznie ścieżki rowerowej.

W orzecznictwie sądów administracyjnych nie budzi bowiem wątpliwości, że przepisy specustawy – wprowadzające szczególny, uprzywilejowany tryb realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – nie mogą być poddawane interpretacji rozszerzającej. Np. w wyroku z dnia 27 sierpnia 2009 r., II OSK 881/09, LEX nr 552887, NSA wskazał: "Uproszczone zasady i procedury przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (...), mają zastosowanie do inwestycji mających na celu budowę (rozbudowę) dróg publicznych, a więc dróg innych niż drogi wewnętrzne, w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. (...) Pętla autobusowa jest drogą wewnętrzną." (podobnie: wyrok NSA z dnia 12 stycznia 2011 r., II OSK 2348/10, LEX nr 953047 czy wyrok NSA z dnia 25 listopada 2008 r., II OSK 1111/08, ONSAiWSA 2010/1/12).

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .