Stało się tak na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania zamawiającego (Dz.Urz.MS.2017.122). W określonym przez ten akt katalogu dostaw i usług zamawianych w sposób centralny, nie znalazły się dostawy systemów informacji prawnej.

Poprzednio obowiązująca regulacja przewidywała centralny wybór dostawcy systemu informacji prawnej dla wszystkich sądów powszechnych, którego w drodze przetargu dokonywało Centrum Zakupów dla Sądownictwa.

Takie rozwiązanie powodowało liczne protesty w środowisku sędziowskim, które podnosiło konieczność dysponowania przez sędziów co najmniej dwoma najbardziej liczącymi się na rynku systemami - LEX i Legalis. Zdaniem sędziów, tylko oba systemy stosowane łącznie dają pełny obraz polskiej i europejskiej judykatury.

Sądy mogą już samodzielnie kupić LEX-a >>>

Obowiązujące od 29 marca 2017 r. zarządzenie Ministra Sprawiedliwości przewiduje trójstopniowy podział centralnych jednostek zamawiających dla sądownictwa.

Pierwsza z nich to Sąd Apelacyjny w Krakowie, który przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych i zawiera umowy ramowe na rzecz sądów w zakresie dostaw energii elektrycznej, paliwa do samochodów, papieru, prasy, samochodów, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych.

Kolejną jednostką zamawiającą są sądy apelacyjne, które przygotowują i przeprowadzają postępowania o udzielenie zamówień publicznych i zawierają umowy ramowe na rzecz sądów z obszaru danej apelacji w zakresie dostaw m.in. materiałów biurowych, aparatów do telefonii komórkowej i tabletów, sprzętu komputerowego i biurowego.

Trzecim podmiotem zamawiającym jest ministerstwo, które przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawiera umowy ramowe na rzecz sądów w zakresie usług i dostaw związanych z centralnymi systemami informatycznymi oraz w zakresie usług pocztowych i kurierskich.

Co istotne, sądy apelacyjne nadzorują zakupy na potrzeby sądów z obszaru danej apelacji w zakresie usług i dostaw informatycznych, w tym akcesoriów komputerowych oraz systemów informacji prawnej.

– Treść nowego zarządzenia należy rozumieć w ten sposób, że jeśli zadanie organizowania zakupów systemów informacji prawnej nie zostało przypisane żadnej z wymienionych w nim instytucji, to do jego wykonywania są uprawnione wszystkie sądy. Każdy z nich może zdecydować, który system informacji prawnej chce wybrać, albo kupić obydwa – mówi dyrektor Radosław Łukasik z Wolters Kluwer Polska SA, wydawcy Systemu Informacji Prawnej LEX.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Zamówienia Publiczne
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów