Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Starosta prowadzi sprawę z interwencji właściciela posesji B, przez którą przechodzi zbieracz poniemieckiej sieci drenarskiej. Drenaż odprowadza wody z pól do rzeki przez posesję A jeszcze jednego mieszkańca i tu znajduje się studnia rewizyjna sięgająca zbieracza. Niestety pan ten nie zamierza udostępnić do oględzin jej stanu, a tym samym sprawdzić drożności zbieracza.

Nie wiadomo też, gdzie jest wylot drenarki. Właściciel interweniujący (B) od 2 lat ma problemy z wodą, której wysoki stan w gruncie działki zaczyna podtapiać piwnicę. Zachodzi podejrzenie, że sąsiad (A) celowo lub przypadkiem uszkodził zbieracz na swojej posesji, zapewne pod obszarem utwardzonym (wylewka betonowa i kostka kamienna) przed odprowadzeniem do rzeki (być może usunięty został też fragment wylotowy zbieracza).

Jakich metod lub środków przymusu mógłby użyć starosta przed wydaniem decyzji o przywróceniu funkcji urządzenia z art. 64b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod. celem potwierdzenia nienależytego utrzymywania urządzenia lub jego zniszczenia?

Czy można wejść na teren prywatny i bez zgody właściciela dokonać oględzin? Czy niszczenie sieci drenarskiej podciągnięte pod zakaz z art. 65 ust. 1 pkt 1 pr. wod. jest objęte jakimiś sankcjami? Sieć ma bliżej nieustalony zasięg, a jej wylot nie figuruje w ewidencji marszałka.


Odpowiedź:

Obawiam się, że w omawianej sprawie starosta nie ma możliwości jej załatwienia.


Jeżeli jest to stary system drenarski, to brak jego drożności nie musi wynikać z jego uszkodzenia, ale z jego naturalnego zużycia. Jeżeli ta sieć drenarska nie figuruje w ewidencji marszałka województwa, to prawdopodobnie nie jest ona urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych. Nie służy już regulacji stosunków wodnych w celu poprawy zdolności produkcyjnej gleby, bo jest zdekapitalizowana lub też nie odwadnia już terenów rolnych, ale zurbanizowane.


Z pytania wynika, że jest to teren zurbanizowany, nie można zatem nakazać przywrócenia poprzedniej funkcji tej sieci drenarskiej na podstawie art. 64b pr. wod. Przedmiotowa sieć była prawdopodobnie realizowana jako urządzenie melioracyjne, a obecnie ma spełniać funkcje odwodnienia terenów zurbanizowanych, zatem inną, a nie poprzednią funkcję.


Przy sprzeciwie właściciela nieruchomości nakaz wejścia w celu dokonania oględzin studzienki może wydać wyłącznie sąd powszechny. Jeżeli faktem byłoby zniszczenie sieci drenarskiej przez sąsiada (A), to byłoby to przestępstwo i w takiej sytuacji również byłoby to postępowanie sądowe, a nie administracyjne.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.