W kraju problem osuwisk ziemnych na szerszą skale pojawił się po powodziach w 2010 roku. Wówczas podjęto prace nad zmianami w ustawie Prawo wodne, która 5 stycznia 2011 roku umożliwiła korzystanie ze środków będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska.

NFOŚiGW do 2017 roku oferuje 50 mln zł pomocy finansowej na ten cel w formie dotacji, a wnioski przyjmowane są w naborze ciągłym. Ze względu na specyfikę występującego zagrożenia, program jest dwuetapowy – najpierw prace dokumentacyjne, a następnie stabilizacyjne osuwiska. Z uwagi na charakter zjawiska, osuwisko każdorazowo jest oceniane i rekomendowane do dofinansowania przez wojewódzki zespół podległy właściwemu wojewodzie.

„Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska” to program oferujący maksymalny dopuszczalny limit dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej, jednakże nie więcej niż 10 mln zł. na jedno przedsięwzięcie.

Podstawowe zadania realizowane w ramach dofinansowanego projektu to prace stabilizacyjne i zabezpieczające osuwiska stanowiące zagrożenie dla środowiska, urządzeń i obiektów ochrony środowiska, gospodarki wodnej, obszarów cennych przyrodniczo i zabytków kultury. Dotacją mogą być objęte prace stabilizacyjne na osuwisku, przygotowanie zaplecza i terenu osuwiskowego, roboty budowlano-montażowo-instalacyjne, ale również wykonywanie otworów, prac strzałowych, robót ziemnych, odwodnieniowych i inne. Dofinansowanie uwzględnia również prace projektowe, badania geologiczno – inżynierskie, sporządzanie projektów budowlanych oraz dokumentacji geologicznych i inżynierskich.
Dofinansowanie nie obejmuje remontów i modernizacji dróg, budynków, urządzeń i obiektów zagrożonych lub uszkodzonych przez osuwiska.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl