To już II edycja konkursu, w którym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oferuje samorządom wszystkich szczebli pieniądze (30 mln zł) z programu operacyjnego „Pomoc techniczna" na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w tym zakresie. Obszary funkcjonalne są rozumiane jako układy osadnicze ciągłe przestrzennie, ale złożone z odrębnych administracyjnie jednostek. Chodzi więc o zwarte obszary miejskie oraz powiązane z nimi funkcjonalnie strefy zurbanizowane. Administracyjnie obszary te mogą obejmować gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie.
Celem konkursu jest stworzenie warunków umożliwiających określenie zakresu współpracy pomiędzy samorządami w ramach obszarów funkcjonalnych miast.

Źródło: Rzeczpospolita