Dla strony rządowej niewątpliwą zaletą proponowanych rozwiązań jest ich dobrowolność oraz elastyczność - obywatel wskazuje rodzaj nadawców przesyłek poleconych (sądy lub organy administracji publicznej), których pisma mogą być wkładane do oddawczej skrzynki pocztowej. Jednocześnie to na obywatelu spoczywać będzie ciężar konsekwencji za wybór takiego rozwiązania. Nastąpi także znaczne uproszczenie doręczania listów poleconych nadawanych za potwierdzeniem odbioru przez organy administracji publicznej i sądy.

W projekcie stanowiska Rządu wskazano także konieczność dokonania pewnych zmian w projekcie ustawy. Dotyczy to obowiązku dokonania przez doręczającego na zwrotnym potwierdzeniu/pokwitowaniu nie tylko formy, ale także daty doręczenia przesyłki. W takim brzemieniu projektowanych przepisów, jedynie adresat przesyłki będzie znał datę doręczenia przesyłki poleconej, natomiast nie będzie jej znał nadawca pisma, czyli sąd lub organ administracji publicznej.

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw możliwe byłoby doręczenie pism nadawanych za potwierdzeniem odbioru przez organy administracji publicznej lub sądy do oddawczej skrzynki pocztowej adresata pisma. Konieczne byłoby jednak uprzednie złożenie do operatora publicznego lub innego operatora pocztowego wniosku przez adresata o doręczanie przesyłek w ten sposób. Ponadto rozwiązanie to znalazłoby zastosowanie jedynie wtedy, gdy doręczający nie zastałby adresata w mieszkaniu oraz niemożliwe byłoby doręczenie zastępcze, czyli dostarczenie go dorosłemu domownikowi, sąsiadowi, dozorcy domu, administracji domu lub sołtysowi. Doręczający dokonywałby wówczas adnotacji wskazującej dzień doręczenia.

Jak wskazano w stanowisku Rządu, przesyłka doręczona w proponowany sposób będzie miała status pisma doręczonego w dniu, w którym zostanie umieszczona w skrzynce pocztowej adresata. Nowa forma doręczenia wywoła zatem taki sam skutek prawny jak stosowane obecnie doręczenie przesyłki bezpośrednio adresatowi bądź dorosłemu domownikowi, sąsiadowi, dozorcy domu, administracji domu lub sołtysowi, a także jak domniemanie doręczenia pisma, mimo faktycznego braku jego odbioru, po dwukrotnym awizowaniu, tj. zawiadomieniu adresata o pozostawieniu przesyłki w określonej placówce pocztowej lub właściwym urzędzie gminy.

Proponowane zmiany miałyby dotyczyć ustaw: z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) , ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43. poz. 296, z późn. zm.),
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z
późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, z późn. zm.)
, ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.)
oraz ustawy z dnia
12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z 2009 r. Nr 18,
poz. 97 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228).

Źródło: http://bip.mswia.gov.pl

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, z późn. zm.)

Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)
Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159,)