Czy możliwe jest wydanie postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, od której złożono odwołanie i która wraz z aktami sprawy została przekazana do organu odwoławczego?

Odpowiedź

W opisanym w pytaniu przypadku jest możliwe wydanie postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji, dla której wniesiono odwołanie.

Zgodnie z art. 108 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego , rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji również po jej wydaniu. W tym przypadku organ wydaje postanowienie w sprawnie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.

Istotą nadania rygoru natychmiastowej wykonalności jest możliwość natychmiastowego przystąpienia do realizacji warunków decyzji (od razu po jej wydaniu, bądź też – jak w przedmiotowym przypadku – od nadania tego rygoru). Kwestia wniesionego odwołania nie ma w tym przypadku znaczenia. Tak, jak nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności nie wyklucza możliwości wniesienia odwołania, tak też wniesienie odwołania nie wyklucza możliwości nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Por. tu: art. 130 § 3 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego .

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)